Davant dels atacs sistemàtics als principis d’igualtat i equitat, presentam una bateria de recursos (contra el Pla Pilot de segregació, la convocatòria d’oposicions i el concurs de trasllats)

Durant les darreres setmanes hem presentat una bateria de recursos contra distintes resolucions que consideram atempten contra els principis d’igualtat i equitat. Des de SIAU diem basta a resolucions que no fan més que discriminar i crear divisió dins dels centres educatius.

En primer lloc, ha quedat prou evidenciat que el Pla Pilot de segregació lingüística no compta amb el suport de la comunitat educativa. És suficient en comprovar el nombre de centres públics que hauran sol·licitat adherir-se a aquest. A més a més, el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), màxim òrgan consultiu en matèria d’ensenyament no universitari, igual que SIAU, ha sol·licitat que es retiri. Som conscients que el Pla Pilot vulnera un bon grapat de normatives: la Constitució espanyola, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la Llei orgànica de reforma de l’Estatut d’Autonomia, la Llei de Normalització Lingüística, la Llei d’Educació de les Illes Balears, el Decret de Mínims, etc. Es tracta d’una resolució il·legal que ha rebut diversos recursos de reposició i contenciosos administratius no resolts. En el nostre cas, no només hem presentat un recurs demanant que el Pla Pilot es retiri sinó també que se suspengui cautelarment la seva aplicació fins que no s’hagin resolt tots els recursos interposats. D’afegitó, ningú amb dos dits de front pot negar que la llengua catalana i la castellana no estan en igualtat de condicions i, per tant, no queda més remei que reforçar el procés de normalització lingüística respectant els Projectes Lingüístics de Centre (PLC). Nosaltres no volem que es potenciï un model basat a fomentar la substitució lingüística sinó tot el contrari. A més a més, és del tot evident que aquest pla suposa una clara discriminació econòmica pels centres que no s’hi adhereixin, ja que se’ls castiga a no rebre més finançament o recursos, encara que tenguin serioses mancances. Així doncs, l’objectiu d’aquest pla és contrari al principi d’igualtat i equitat. Els 60 milions d’euros amb els quals la Conselleria d’Educació i Universitats vol premiar a tots els centres que s’adhereixin al seu Pla Pilot es podrien dedicar, entre altres, a contractar més docents, pagar l’estiu als substituts (que veieren com, en poc temps, desapareixia aquest dret) i millorar les infraestructures.

Com a segona qüestió, volem denunciar, i així ho hem exposat en el recurs presentat, que a la convocatòria d’oposicions d’enguany es discrimina al funcionariat que ha quedat estabilitzat mitjançant concurs extraordinari de mèrits, ja que no se’ls ha permès presentar-se voluntàriament com a membre de tribunal d’oposicions, encara que en el passat haguessin superat una oposició o fins i tot l’haguessin superada el curs anterior havent de triar quedar-se la plaça per concurs extraordinari de mèrits. Per tant, hi ha docents que no només han superat unes oposicions sinó també un concurs extraordinari de mèrits, és a dir, dos processos selectius distints, i no han pogut presentar-se voluntàriament com a vocal dels tribunals d’oposicions. En canvi, per surrealista que sembli, alguns dels estabilitzats per concurs extraordinari de mèrits que no han pogut ni volgut presentar-se voluntàriament per ser vocal de tribunal, han estat forçosament seleccionats per ser membre d’un tribunal. Un sense sentit que s’afegeix una vegada més, a molts altres als que tan acostumats ens tenen. Des de SIAU tenim ben present que ni a l’Estatut bàsic de l’empleat públic ni a la Constitució espanyola es permet discriminar al funcionariat de carrera segons quina hagi estat la via d’accés emprada. D’altra banda, no hem d’oblidar que hi ha docents que antigament passaren a adquirir la condició de funcionari de carrera sense passar ni per unes oposicions ni per un concurs extraordinari de mèrits (casuística no contemplada). En conclusió, una vegada més cal recordar que als poders públics els correspon promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectius; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans a la vida política, cultural i social. La discriminació entre els i les docents no és factible, com bé s’indica a l’article 14 i) de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, quan s’hi afirma que “el funcionariat gaudeix del dret individual a no ser discriminat”. 

A continuació, com a tercer punt i en relació al concurs general de trasllats, volem fer públic que hem fet una sèrie d’al·legacions al “Ministerio de Educación”, entre les quals, que es pugui concursar cada any sense necessitat de romandre dos cursos seguits, com a mínims, a la mateixa destinació. Igualment, hem advertit de la necessitat de flexibilitzar les permutes, ja que el dia d’avui estan excessivament limitades.

Per acabar, als nostres representants polítics els exigim que deixin d’atacar els principis d’igualtat i equitat. Tots i totes hem de tenir les mateixes oportunitats i que les minories se sentin respectades i justament representades.

SIAU celebra que el Consell de Transparència de l’Estat rectifiqui en menys de 24 hores i elimini l’opció de «balear» del seu web

Captura de pantalla amb la rectificació del CTBG

Ahir, diversos mitjans de comunicació es feien ressò d’un tuit de SIAU denunciant que a l’apartat de la «SEDE ELECTRÓNICA» del «Consejo de Transparencia y Buen Gobierno» s’hi havia incorporat l’opció de llengua «balear» i que no enteníem per quin motiu es podia seleccionar una llengua fictícia al web d’un organisme oficial. A més d’això, explicàrem que no s’observaven diferències quan seleccionàvem «català» o «balear» i en accedir-hi s’hi apreciava confusió, havent-hi parts escrites en llengua castellana i d’altres en catalana. Per acabar, demanàvem que s’eliminés immediatament l’opció de llengua «balear» i que es corregissin la resta d’errades evidents. 

Recordem que el Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) és un organisme independent del govern d’Espanya que s’encarrega de promoure la transparència de l’activitat pública, vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat, salvaguardar l’exercici del dret d’accés a la informació pública i garantir l’observança de les disposicions de bon govern. 

Des de SIAU celebram que en menys de 24 hores hagin rectificat i que l’opció de «balear» ja no aparegui al web oficial del CTBG. També convidam la Casa Reial a rectificar, com a mostra de coherència, retirant el títol concedit a «S’Acadèmi de sa llengo bâléà».

Diversos mitjans de comunicació es fan ressò de les demandes de SIAU entorn de la campanya engegada pels ultres

El secretari general de SIAU, Joan Crespí, ha demanat a través dels Informatius d’IB3 Ràdio que el Govern respecti la normativa actual i els Projectes Lingüístics dels Centres per evitar conflictivitat a les aules. SIAU ha explicat que “Ara es vol crear un problema on no n’hi havia. Es pretén crear divisió, es pretén que les famílies escolaritzin els infants en castellà i es pretén segregar. És una segregació lingüística que posa en perill la llengua pròpia de les Illes Balears”.

Intervenció del secretari general de SIAU, Joan Crespí, als Informatius d’IB3 Ràdio

També se n’ha fet ressò l’arabalears que ha recordat que “El primer sindicat a expressar el seu rebuig cap a la campanya ha estat el Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU)”. A continuació podreu accedir a la notícia sencera: “Vox utilitza la imatge d’un nin amb la boca tapada per defensar la segregació lingüística

Fragment de la Notícia de l’arabalears (26/04/2024)

Finalment, el mitjà de comunicació Última Hora, arrel de l’Agència EFE, ha difós la condemna de SIAU: “Denuncian que una campaña de Vox de elección de lengua va contra los docentes y el catalán

Imatge compartida a Última Hora

SIAU condemna la campanya dels ultres contra els docents i la llengua catalana

Aquests dies som testimonis d’una campanya engegada per unes minories ultres que pretenen desprestigiar la tasca dels docents i imposar la divisió a l’àmbit de l’ensenyament a través de la segregació lingüística i altres disbarats. Per si no n’hi havia prou amb l’aprovació del Pla Pilot de segregació lingüística, ara s’han començat a penjar cartells que ens recorden a temps obscurs de la història que pensàvem ja s’havien superat.

Fins i tot, hem sabut que la casa reial espanyola ha atorgat el títol honorífic de «reial» (o com ells diuen, «reyal») a «s’Acadèmi de Sa Llengô Baléà» que defensa l’extermini de la llengua catalana i que a Balears ha de romandre «Sa Llengô Baléà», una llengua fictícia i que no disposa de normes ortogràfiques, com es pot apreciar en els seus escrits.

Notícies com aquestes semblen una innocentada, però per desgràcia no ho són. Des de SIAU condemnam aquesta campanya que pretén desprestigiar al nostre col·lectiu, crear divisió dins les escoles i censurar la llengua catalana. Per acabar, advertim a les minories ultres que no aconseguiran allò que altres ja intentaren en el passat i fracassaren estrepitosament en l’intent.

SIAU vota en contra de la proposta de nou calendari escolar perquè fa parts i quarts

Ahir dia 18 d’abril va tenir lloc el Ple del Consell Assessor del calendari escolar del curs 2024-2025. A la sessió ens informaren que l’inici de les activitats lectives per al curs vinent serà el dia 11 de setembre. De la mateixa manera, es va parlar de l’inici i finalització de l’activitat lectiva en cadascun dels ensenyaments no universitaris, dels dies festius, etc. Una vegada més hem comprovat que el calendari escolar ens ha arribat prèviament fermat i que, tanmateix, s’impossibilita fer-hi canvis importants. Més que un Consell Assessor és un Consell Informatiu on es debat quan les decisions importants ja han estat preses amb anterioritat a la celebració del Ple. 

Des de SIAU explicàrem que s’haurien d’unificar criteris entorn de l’inici dels ensenyaments elementals i professionals de música i dansa. Per exemple, hi ha un nombre considerable de docents que no entenen que els ensenyaments elementals i professionals de música dels conservatoris comencin dia 30 de setembre i, en canvi, els ensenyaments elementals de música dels CEIPIEEM comencin mig mes abans, concretament el dia 16 de setembre. Vàrem recordar que hi ha professorat de música que també comparteix dos centres distints, com ara Conservatori i CEIPIEEM, fet que encara dificulta més poder desenvolupar una programació coherent de les activitats lectives. Hi ha docents que tenen alumnes d’un mateix curs, nivell i matèria que comencen mig mes abans que altres alumnes també seus que igualment són del mateix curs, nivell i matèria. Consideram que s’haurien d’unificar criteris i prioritzar els motius pedagògics en comptes d’interessos individuals o personals que no beneficien a l’alumnat. Per tot això, des de SIAU, sol·licitàrem que el professorat que imparteix ensenyaments elementals de música, tant si és dintre d’un CEIPIEEM, en un Conservatori, o en els dos centres, iniciés les activitats lectives el mateix dia. D’altra banda, demanàrem que també se’ns argumentés per quins motius els ensenyaments elementals i professionals de música dels Conservatoris començaven les activitats lectives el dia 30 de setembre i, en canvi, els de dansa de la mateixa tipologia de centre ho feien el dia 11 de setembre. Amb aquest calendari, és com si en un mateix centre educatiu, l’alumnat del batxillerat humanístic comencés un dia i el del batxillerat científic ho fes més de mig mes després. Per tant, és del tot evident que quan s’afirma que l’horari del professorat és del centre que ocupa tampoc respon a cap dels interrogants que es plantegen entorn d’aquestes casuístiques contradictòries que hem exposat. 

SIAU remarca que en aquest esborrany de calendari no hi ha una distribució equitativa dels dies considerats lectius, no només entre distints tipus d’ensenyaments i centres, sinó també dintre de la mateixa tipologia d’ensenyament i centre.

Des de l’Administració no s’ha donat cap resposta als interrogants plantejats ni s’ha mostrat la més petita intenció de corregir les contradiccions exposades. En el Ple d’ahir simplement agafaren nota del que un any més hem denunciat i per tot el que hem argumentat votàrem en contra de la proposta del nou calendari escolar.

A continuació podreu accedir a l’esborrany del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el tríptic d’aquest que l’Administració ha facilitat. Les dades que hi apareixen podrien patir alguna modificació fins a la publicació de la Resolució esmentada en el BOIB. 

Atenció, docents majors de 55 anys!

Recordau que abans del 20 de març podeu acollir-vos a una de les següents mesures:

1. Reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions. Una vegada aplicada la reducció de jornada, es pot substituir un període lectiu setmanal per qualsevol de les funcions a les quals fa referència l’apartat següent.

2. Substitució, per altres activitats sense disminució retributiva, d’acord amb les següents opcions en funció de la disponibilitat del centre, degudament justificada, i respectant la preferència del docent sempre que sigui possible:

a) 1 període lectiu + 2 complementaris (CHL: compensació hora lectiva).
Substitució per altres activitats d’un període lectiu setmanal i compensació de dos períodes complementaris de no permanència al centre.
b) 2 períodes lectius + 1 de complementari (CHL).
Substitució per altres activitats de dos períodes lectius setmanals i compensació d’un període complementari de no permanència al centre.
c) 3 períodes lectius.
Substitució per altres activitats de tres períodes lectius setmanals.

S’ha de procurar que les activitats substitutives dels períodes lectius no siguin d’atenció directa a un grup d’alumnes. La direcció del centre les assignarà d’entre: guàrdies de biblioteca, suport a l’equip directiu, programa de reutilització de llibres de text, suport a les tasques administratives del centre, etc.

Els períodes de compensació d’hores lectives (CHL) es podran assignar sempre que quedin garantides les reunions de coordinació docent i s’han de col·locar, sempre que sigui possible, al principi o al final de la jornada laboral.

El requisit perquè un docent pugui acollir-se a qualsevol d’aquestes mesures serà haver complert els 55 anys d’edat o més fins al 31 de desembre del curs escolar en què es vol gaudir d’aquestes mesures.

La sol·licitud, segons model que adjuntam, s’ha de presentar a la secretaria del centre de destinació per al qual se sol∙licita, amb caràcter general, abans del 20 de març. El director del centre, abans del 15 d’abril ha d’introduir al programa de gestió GestIB la relació de persones que han fet la sol·licitud i arxivar aquestes sol·licituds a la secretaria del centre, en l’expedient del docent.

Pel que fa als docents que s’incorporin al mes de setembre al centre educatiu, la direcció intentarà aplicar aquesta reducció i, si per raons d’organització del centre no fos possible, es compensarà amb CHL al principi o al final de la jornada laboral.

El docent que comparteix dos o més centres haurà de sol·licitar la substitució per altres activitats sense disminució retributiva en el seu centre d’adscripció.

Per acabar, des de SIAU volem recordar que tots els docents, indistintament de la relació contractual que tingueu, teniu dret a accedir a les mesures exposades.

Model a emplenar per registrar a la secretaria del centre de destinació per al qual se sol∙licita (versió docx i PDF):

SIAU es reuneix amb MUFACE per tractar la privacitat i la recepta electrònica, que aviat s’implantarà a les Illes Balears

Representants de SIAU reunits amb el director provincial de MUFACE a les Illes Balears

Aquesta setmana SIAU s’ha reunit amb el director provincial de MUFACE a les Illes Balears, el Sr. Marcos Cobo, per traslladar-li les deficiències detectades en els serveis que reben els funcionaris de carrera, així com una sèrie de demandes imprescindibles que ens equipararien, quant a millores sociolaborals, amb la resta de treballadors públics.

Pel que fa a la nostra reclamació d’implantació de la recepta electrònica, se’ns ha informat, en exclusiva, que pròximament es materialitzarà, fet que celebram. S’ha previst que dimarts vinent, dia 27 de febrer, tengui lloc l’acte oficial on se signaria la introducció de la recepta electrònica per a totes les entitats que presten assistència sanitària concertada als mutualistes. Un avanç crucial del qual ara us podem informar, després del caramull de dècades passejant, per amunt i per avall, el talonari en paper. A la fi, milers d’afiliats a MUFACE es podran beneficiar d’aquest salt qualitatiu. No obstant això, volem remarcar que encara que l’acte oficial de signatura es dugui a terme el 27 de febrer, caldrà esperar un marge de temps per veure materialitzada aquesta millora i deixar d’emprar, finalment, el talonari físic. 

Durant la reunió hem parlat de l’imprescindible que és que MUFACE es modernitzi i s’adapti a l’era digital. Avui en dia no tenia gaire sentit que es continués usant el talonari físic de receptes. MUFACE s’ha d’adaptar als nous temps i ha de facilitar la tasca al funcionariat, evitant quedar-se estancat en el passat. En ple segle XXI és positiu que els talonaris físics es puguin substituir per la recepta electrònica. 

Actualment, els i les docents sotmeses al règim de mutualitat general dels funcionaris civils de l’Estat (MUFACE) els hi correspon presentar a la Conselleria d’Educació el corresponent document mèdic justificatiu quan es troben en situació de baixa per incapacitat temporal; tot el contrari del que passa amb la resta de treballadors públics que no hi pertanyen i, per tant, no se’ls obliga a presentar cap documentació. En aquest darrer cas és l’Institut Nacional de la Seguretat Social (l’INSS) qui directament s’encarrega de comunicar a l’empresa que el treballador es troba de baixa. Altrament, en els comunicats mèdics de baixa del professorat que pertany a MUFACE, el doctor/a  especifica, sobre el model oficial a emplenar per a l’empresa, quin és el diagnòstic del pacient. Ho fa a través d’un codi al qual l’empresa té accés i que, sense cap mena de dubte, no garanteix la privacitat dels i les mutualistes. Sense anar més enfora, és suficient en fer una simple recerca del codi esmentat a través de qualsevol navegador d’Internet o accedir directament al web del Ministeri de Sanitat i visualitzar el “Manual de Codificació CIE-10-ES diagnòstics” per poder conèixer, en pocs segons, quina malaltia té el funcionari en qüestió. Tenguem present que totes les persones tenen dret a què se’ls respecti el caràcter confidencial de les dades referents a la seva salut, i al fet que ningú pugui accedir a elles sense prèvia autorització emparada en la llei. Des de MUFACE se’ns ha recordat que existeix un model que ve regulat per un Reial decret estatal i que escapa de les seves competències. Des de la nostra formació sindical volem deixar clar que continuarem insistint perquè finalment quedi garantida la confidencialitat de tots els mutualistes. Pensam lluitar-ho des de distints fronts. 

Finalment, li hem explicat al Sr. Cobo que els funcionaris de carrera de Menorca, Eivissa i Formentera no disposen d’oficines físiques de MUFACE, havent de contactar-hi telefònicament o per correu electrònic. Consideram que s’haurien de cercar vies per proporcionar a la resta d’illes els mateixos serveis presencials dels quals disposen els i les docents amb residència a Mallorca.

Des de MUFACE se’ns ha donat resposta a bona part de les qüestions que hem plantejat i se’ns ha facilitat informació d’interès. Hem sabut que hi ha prop de 600 docents que des de l’1 de setembre de 2023 no han donat d’alta les seves dades de contacte (per exemple, el número de telèfon) i, conseqüentment, MUFACE està tenint problemes a l’hora de contactar amb elles. Raó per la qual, seria convenient contactar amb la Mutualitat i facilitar-los les dades personals; recomanam fer-ho a través de la Seu electrònica de MUFACE i actualitzar la informació. Així i tot, al llarg d’aquests dies, s’intentarà que la totalitat d’aquests docents rebin una notificació per recordar-los que han de fer el corresponent tràmit per facilitar les seves dades personals. Se’ns ha explicat que d’aquesta manera es podrà dur a terme qualsevol comunicació, com ara la notificació d’incidències. 

A SIAU som conscients que en alguns aspectes començam a avançar, com en l’exemple de la implantació de la recepta electrònica.  Però, encara en queden d’altres que requereixen lluita sindical i persistència: que es garanteixi la privacitat dels afiliats a MUFACE, agafar consciència sobre què implica la insularitat, la necessitat d’augmentar la cartera dels serveis i adaptar-se als nous temps digitals, etc. No dubteu que picarem pedra de valent per tal de fer-los tots efectius!

Europa estira les orelles a l’Estat espanyol i convida a fer fixos els interins que encara estan en frau de llei

Seu del TJUE

El Govern espanyol i l’Administració pública acaben de rebre un fort cop provinent de Luxemburg, concretament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que considera que la legislació espanyola no inclou mesures en les administracions públiques per prevenir i, si és el seu cas, sancionar l’abús de temporalitat. Per tant, Espanya estaria incomplint l’Acord Marc europeu sobre el treball de duració determinada, referint-se als treballadors públics interins. L’Estat espanyol no ha fet els deures i ara rep una bona estirada d’orelles provinent d’Europa, convidant-lo a atorgar la fixesa als treballadors que encara romanen en frau de llei.

El TJUE avui ha afirmat que a falta de mesures adequades en el Dret nacional per a prevenir i, si és el cas, sancionar els abusos derivats de la utilització successiva de contractes temporals, inclosos els contractes indefinits no fixos prorrogats successivament, la conversió d’aquests contractes temporals en contractes fixos pot constituir una solució.

Correspon, si és el cas, al tribunal nacional modificar la jurisprudència nacional consolidada si aquesta es basa en una interpretació de les disposicions nacionals, fins i tot constitucionals, incompatible amb els objectius de la Directiva europea. El TJUE també ha deixat clar que s’oposa a una normativa nacional que estableix la convocatòria de processos de consolidació de l’ocupació temporal mitjançant convocatòries públiques per a la cobertura de les places ocupades per treballadors temporals, entre ells els treballadors indefinits no fixos, quan aquesta convocatòria és independent de qualsevol consideració relativa al caràcter abusiu de la utilització de tals contractes de durada determinada. Una afirmació molt interessant que contradiu el discurs que des de la Conselleria d’Educació s’ha transmès durant els darrers anys, quan afirmava que els processos de consolidació de l’ocupació temporal mitjançant convocatòries públiques per a la cobertura de les places ocupades per docents en frau de llei era més que suficient per resoldre la problemàtica i complir amb la Directiva europea. I no menys important és el tema de la famosa indemnització de la qual s’ha estat parlant darrerament, ja que des de Luxemburg es critica tal indemnització prevista per aquells treballadors en abús i que es quedin fora feina, pel fet que no s’ajusta a la normativa comunitària «quan l’abonament d’aquesta indemnització per extinció de contracte és independent de qualsevol consideració relativa al caràcter legítim o abusiu de la utilització d’aquests contractes». Així doncs, les indemnitzacions no resulten adequades per a sancionar degudament la utilització abusiva i eliminar les conseqüències de l’incompliment del Dret de la UE; ni és efectiva ni és dissuasiva.

Des de SIAU sol·licitam que la Conselleria d’Educació informi el professorat com pensa aplicar la sentència d’avui del TJUE que convida Espanya a fer fixos als treballadors que es troben en frau de llei i quina mesura «efectiva i dissuasiva» pensa aplicar.