Es publiquen retallades sense precedents pel funcionariat interí

Avui, dia 5 de juliol de 2022, s’ha publicat en el BOIB la “Resolució d’adjudicacions”. A continuació passem a fer una pinzellada de les noves tipologies de places i retallades que finalment s’han materialitzat:

– V: places sense propietari (reben el mateix nom que abans). És important tenir en compte que el cessament de l’interí que l’ocupi es pot produir en qualsevol moment, sempre que un funcionari amb més drets administratius passi a ocupar-la.

– TP: mitges jornades i places amb dues o més especialitats, entre d’altres (fins ara se les considerava V). Passa el mateix que amb l’anterior tipologia quan parlem de cessaments.

– S: places resultants del moviment d’un funcionari a una altra destinació (fins ara se les considerava SV) i places que provenen d’incapacitats temporals, d’una part dels permisos… (aquestes darreres continuen rebent el mateix nom que abans, S); recordem que aquestes darreres, les que no han canviat el nom, s’haurien de començar a adjudicar per setembre. El cessament de totes les S (fins aquest curs SV i S) no està garantit a 31 de juliol de 2023, ja que el titular es pot reincorporar abans. Tampoc no podem passar per alt que en el cas de les substitucions de tot un curs escolar s’ha aplicat una retallada d’un mes de sou, cotització i puntuació (se suprimeix l’agost).

– TA: places que es creen a posteriori per necessitats sobrevingudes, com la falta de més recursos humans (fins ara se les considerava VP, vacant per planificació). El cessament d’aquestes places passa a 30 de juny 2023, retallant dos mesos de sou, cotització i puntuació als interins que les ocupin.

Com es pot observar, es tracta d’unes retallades sense precedents dins l’ensenyament públic. Per començar, a les substitucions considerades de tot un curs escolar se’ls hi retalla un mes de sou, cotització i puntuació. Però més exagerada és la retallada en aquelles places que abans es catalogaven com a vacants per planificació, ja que ara se’ls hi canvia el nom (passen a anomenar-se TA, plaça temporal per excés o acumulació de tasques) i se suprimeixen per primera vegada dos mesos de sou, cotització i puntuació (juliol i agost).

Totes aquestes retallades s’han intentat dissimular amb canvis de nom (les VP passen a dir-se TA), excusant-se en què certes places ara només perdrien un mes en comptes de dos i, finalment, afirmant que com a novetat les substitucions serien fins dia 31 de juliol de 2023, respecte a això darrer hem de tornar a destacar que: 

1. En el cas de les substitucions de tot un curs escolar fins ara el cessament era a 31 d’agost (sempre que el titular no tornés abans).

2. En el cas de les simples substitucions ja s’havien produït casos en què l’interí cessava a 31 de juliol perquè el titular de la plaça no havia retornat i durant l’estiu s’havien d’executar tasques. Per tant, no observem cap millora.

Amb aquestes retallades que avui es publiquen en el BOIB, la Conselleria d’Educació s’estalviarà molts de doblers que podrà malgastar en el que consideren altres prioritats, prioritats que no fan cap bé a l’educació pública. Estem davant d’un clar retrocés en drets sociolaborals i un atac en tota regla als treballadors en situació més precària. Una vegada més, els representants polítics i les forces sindicals amb representació que, per interessos, han venut com una fita aconseguida o èxit aquestes retallades (i és que no hi ha per on agafar-ho) discriminen i maltracten el funcionariat interí i demostren no tenir gens d’empatia amb la comunitat educativa. Des de SIAU no ens cansarem de denunciar tot allò que altres intenten tapar sense èxit.