Davant un nefast esborrany del concurs de mèrits

No és casualitat haver obtingut accés a l’esborrany del concurs de mèrits abans del pont de Tots Sants. La Conselleria d’Educació ja ens hi té acostumats a treure esborranys just abans de començar períodes festius. No creiem que sigui casualitat.

Per començar, cal dir que hem detectat un conjunt d’aspectes que ens preocupen:

1. Procedència de les places

El fet de no saber cada plaça a quina illa i centre correspon, fa que la verificació de si s’ha aplicat la normativa correctament o no, a l’hora de seleccionar les places, sigui pràcticament impossible de saber.

2. Experiència en places d’àmbit

Sembla que només es puntuaria 0,7 per any treballat a l’especialitat que s’ha consignat en la primera sol·licitud registrada. Fet que no ens sembla bé.

3. Taxa de participació

S’ha establert una taxa molt cara per a la participació en el concurs, 83,72 euros. En altres comunitats autònomes, com Catalunya, la taxa és molt més assequible. La Conselleria farà un bon negoci amb aquest preu!

4. Membres del tribunal

A altres comunitats, com Catalunya, els tribunals no estaran compostos únicament per inspectors. En canvi, a Balears es pretén que només els inspectors formin part dels tribunals, un fet bastant sospitós si es té en compte la politització del cos d’inspectors educatius en aquesta comunitat autònoma. Des de SIAU, no ens sembla bé, el sorteig hauria de ser d’entre els funcionaris de carrera de l’especialitat.

5. Errades garrafals i contradiccions en el redactat

Per exemple en el punt 3.4 de l’annex 1, amb l’actual redactat hi sobra «en primer lloc» per tal que tengui sentit. Segurament aquesta errada sigui perquè la Conselleria hauria fet un «copia/aferra» que prové del punt 3.5. De la mateixa manera, entenem que el punt 2.3 i 7.5 de l’annex 1 poden entrar en contradicció si es vol fer una interpretació estricta del primer punt.

Es tracta d’una petita mostra d’un conjunt d’aspectes que entenem s’haurien de corregir.