Per aquesta Conselleria «el paper tot ho aguanta»

Pocs dies abans que acabi el termini per inscriure’s al concurs-oposició no eliminatori, l’administració ha començat, amb l’ajuda dels seus sindicats afins, a pressionar als docents perquè paguin taxes d’inscripció. I és que hem de tenir present que la recaptació de doblers feta fins al dia d’avui per la Conselleria d’Educació és, amb molta diferència, la més baixa dels dos processos d’estabilització que hauran tengut lloc. Però, quant a indemnitzacions, què diu l’article 2.6 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública? Diu el següent:

«Correspondrà una compensació econòmica, equivalent a vint dies de retribucions fixes per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats, per al personal funcionari interí o el personal laboral temporal que, estant en actiu com a tal, veiés finalitzada la seva relació amb l’Administració per la no superació del procés selectiu d’estabilització.
En el cas del personal laboral temporal, aquesta compensació consistirà en la diferència entre el màxim de vint dies del seu salari fix per any de servei, amb un màxim de dotze mensualitats, i la indemnització que li correspongués percebre per l’extinció del seu contracte, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any. En cas que la citada indemnització fos reconeguda en via judicial, es procedirà a la compensació de quantitats.
La no participació del candidat o candidata en el procés selectiu d’estabilització no donarà dret a compensació econòmica en cap cas.»

La Conselleria ha deixat clar que no s’indemnitzarà a ningú que no hagi pagat les taxes en els dos processos i, conseqüentment, s’hagi presentat a la prova del concurs-oposició no eliminatori. A hores d’ara, no ens sorprèn gens el que fa el mateix partit que governa aquesta Conselleria i el Ministerio. Com tampoc no ens sorprèn res del que a continuació us recordam:

1. Que som els que pagam la taxa d’inscripció més alta de tot l’Estat.

2. Que Catalunya ha possibilitat estalviar-se la taxa d’inscripció si s’està pendent del concurs de mèrits.

3. Que altres administracions, Consells Insulars i Ajuntaments per exemple, han fet pagar 27,57 € en comptes de 83,73 € per apuntar-se a processos d’estabilització per consolidar plaça com a docent de la mateixa categoria professional.

4. Que pocs dies abans d’acabar-se el termini d’inscripció s’ha pres la decisió de pressionar als docents de les illes perquè desembutxaquin encara més doblers i continuïn inflant el negoci que s’han muntat.

5. Etcètera.

SIAU no se sumarà a les pressions als docents perquè gastin més doblers a correcuita i abonin taxes del que sigui, encara que no hi hagi cap plaça de la seva funció i no es vegin capacitats per impartir una altra matèria diferent, sota l’amenaça que si no continuen desembutxacant més doblers i se’n van al carrer aleshores no tendran dret a una indemnització. És un absurd tot el que està passant, per això no direm als docents que han de fer. A partir de tota la informació que ara tenen, decidiran que fan. I si en un futur es denega la indemnització a algú, sigui quina sigui l’excusa, el nostre consell serà demandar judicialment. La Conselleria ha demostrat, en nombroses ocasions, fer el que vol mentre la justícia no li atura els peus. Estan massa mal avesats i estan convençuts que «el paper tot ho aguanta».