SIAU presenta proposta formal a la Conselleria perquè convoqui procediments d’accés al cos de catedràtics

Fa molts d’anys que a les nostres illes no es possibilita l’accés al cos de catedràtics als funcionaris de carrera. Des de SIAU consideram que aquesta deixadesa per part de la Conselleria d’Educació i Formació Professional no és casual. L’accés al cos de catedràtics suposa un reconeixement a l’esforç del professorat que, al final, contribueix a la millora de la qualitat del nostre sistema educatiu. Els docents haurien de poder formar-se al llarg de la seva etapa professional no mitjançant cursets escombraria, que d’aquests n’hi ha de sobra, sinó mitjançant formació de qualitat. Avui en dia disposam d’una borsa de cursets escombrariapatrocinats per la Conselleria i els sindicats que en comptes de promocionar l’excel·lència professional, l’únic que fan és continuar incrementant el clientelisme i el negoci per a uns pocs.

Hem de tenir present que amb caràcter preferent s’atribueixen als funcionaris catedràtics les següents funcions:

a) La direcció de projectes d’innovació i recerca didàctica de la mateixa especialitat que es realitzin en el centre.

b) L’exercici de la prefectura dels departaments de coordinació didàctica, així com, si és el cas, del departament d’orientació.

c) La direcció de la formació en pràctiques dels professors de nou ingrés que s’incorporin al departament.

d) La coordinació dels programes de formació contínua del professorat que es desenvolupin dins del departament.

e) La presidència dels tribunals d’accés i en el seu cas ingrés als respectius cossos de catedràtics.

A continuació compartim amb vosaltres algunes de les darreres convocatòries que han tingut lloc a l’Estat:

Navarra

– Resolución 261/2019, de 22 de enero, del Director del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas al servicio del Departamento de Educación. (BON, núm. 30, de 13 de febrer de 2019)

Madrid

– Resolución de 25 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. (BOCM núm. 106, de 6 de maig de 2019)

– Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos,por la que se convoca procedimiento de acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas (BOCM núm. 119, de 21 de maig de 2019)

Aragó

– Orden ECD/1647/2019, ECD//2019, de 11 de diciembre, por la que se convoca procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas (BOA núm. 245, de 18 de desembre de 2019)

Castella i Lleó

– Orden EDU/110/2020, de 10 de febrero, por la que se convoca procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. (BOCYL núm. 32, de 17 de febrer de 2020)

Andalusia

– Orden de 12 de febrero de 2020, por la que se efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. (BOJA núm. 39, de 26 de febrero de 2020)

Galícia

– Orden de 4 de junio de 2020 por la que se convoca procedimiento de acceso a los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de artes plásticas y diseño y de escuelas oficiales de idiomas. (DOG núm 122, de 22 de juny de 2020)

Astúries

– Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se convoca procedimiento selectivo de acceso al cuerpo de Catedráticos a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOPA núm. 249, de 29 de desembre de 2020)

València

– Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes. (DOGV núm. 9420, de 5 de setembre de 2022)

I què passa a les Illes Balears? 

En el nostre territori, des de l’1 de gener de 1998, el Govern de les Illes Balears gestiona l’educació no universitària, en virtut del Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari.

Independentment dels canvis normatius que hi ha hagut a través dels anys i les derogacions que han patit algunes normatives que esmentem, crida l’atenció que Balears no hagi realitzat mai cap convocatòria per a l’adquisició de la condició de catedràtic d’ençà que es publicà el Reial decret 575/1991, de 22 d’abril, pel qual es regula la mobilitat entre els cossos docents i l’adquisició de la condició de catedràtic. Tampoc pel sistema establert pel Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d’inspectors d’educació, ni pel sistema establert pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada, que tampoc s’han convocat.

Quina és la situació dels funcionaris de carrera de les Illes Balears dels corresponents cossosdocents?

Els funcionaris de carrera han pogut gaudir de l’oportunitat d’accedir al cos de catedràtics i poder millorar la seva carrera professional d’ençà que es publicà el Reial decret 575/1991, de 22 d’abril, en dues convocatòries tretes directament pel Ministerio: les publicades a l’Ordre de 5 de desembre de 1994 i a l’Ordre de 20 de marçde 1997, és a dir, des de fa 29 i 26 anys respectivament.

Els funcionaris de carrera que superaren el procés selectiu d’aquestes dues convocatòries varen poder integrar-se als cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de catedràtics d’EOI i de catedràtics d’artsplàstiques i disseny quan el 29 de desembre de 2007 es va publicar al BOE núm. 312 l’Ordre ECI/3869/2007, de 12 de desembre, per la qual, a proposta de la Conselleria d’Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’integren en elcossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de catedràticsd’escoleoficials d’idiomei de catedràtics d’arts plàstiquei disseny als funcionaris dels cossos de professors d’ensenyament secundari, professors d’escoleoficials d’idiomei professors d’arts plàstiques idisseny que tenereconeguda la condició de catedràtics en els seus respectius cossosi tots els funcionaris d’aquesta ordre ingressaren al cos de catedràtics amb els corresponents efectes des del 13 de gener de 2003.

El llistat de catedràtics (232 docents) es publicà a l’Ordre ECI/3869/2007, de 12 de desembre esmentada, essent la seva situació en el moment de la publicació, curs 2007-2008:

– 190 catedràtics en servei actiu

– 17 catedràtics en excedència en altres cossos

– 24 catedràtics jubilats

– 1 catedràtic mort

Revisat l’estat del llistat dels catedràtics (232 docents) de l’Ordre ECI/3869/2007 esmentada, la situació de l’actual curs 2022-2023 ha sigut la següent:

– 4 catedràtics en servei actiu (2 de Llengua i literatura catalanes, 1 de Matemàtiques i 1 de Física i química)

– 2 catedràtics en excedència en altres cossos

– 226 catedràtics jubilats o morts

Des de SIAU fem la següent proposta:

Per tal que tots els docents del cos de professors d’ensenyament secundari, d’escoles oficial d’idiomes, d’arts plàstiques i disseny i música i arts escèniques amb vuit anys d’antiguitat de funcionari de carrera puguin accedir als diferents cossos de catedràtics i tenir accés a la millora de la seva carrera professional que els hiha estat negada en els darrers vint-i-cinc anys, proposem una oferta progressiva fins a arribar al 25% del màxim del 30% de les places de funcionaris de carrera del cos de professors d’ensenyament secundari, d’escoles oficial d’idiomes, d’arts plàstiques i disseny i música i arts escèniques de cada especialitat als respectius cossos de catedràtics.

A causa de l’actualització i supervisió dels mèrits dels concursos de trasllats incorporats al Portal del Personal durant els darrers anys, ens trobam que les dades dels aspirants ja estan incorporades als fitxers de l’administració, per la qual cosa, no seria molt costós, en temps i recursos, poder treure convocatòries de catedràtics.

Possible calendarització per arribar al 25% de catedràtics:

2023: oferta per arribar al 5% de places per al cos de catedràtics d’ensenyament secundari de totes les especialitats.

2024: oferta per arribar al 5% de places per al cos de catedràtics d’escoles oficial d’idiomes, d’arts plàstiques i disseny i música i arts escèniques de totes les especialitats.

2025: oferta per arribar al 10% de places per al cos de catedràtics d’ensenyament secundari de totes les especialitats.

2026: oferta per arribar al 10% de places per al cos de catedràtics d’escoles oficial d’idiomes, d’arts plàstiques i disseny i música i arts escèniques de totes les especialitats.

2027: oferta per arribar al 15% de places per al cos de catedràtics d’ensenyament secundari de totes les especialitats.

2028: oferta per arribar al 15% de places per al cos de catedràtics d’escoles oficial d’idiomes, d’arts plàstiques i disseny i música i arts escèniques de totes les especialitats.

2029: oferta per arribar al 20% de places per al cos de catedràtics d’ensenyament secundari de totes les especialitats.

2030: oferta per arribar al 20% de places per al cos de catedràtics d’escoles oficial d’idiomes, d’arts plàstiques i disseny i música i arts escèniques de totes les especialitats.

2031: oferta per arribar al 25% de places per al cos de catedràtics d’ensenyament secundari de totes les especialitats.

2032: oferta per arribar al 25% de places per al cos de catedràtics d’escoles oficial d’idiomes, d’arts plàstiques i disseny i música i arts escèniques de totes les especialitats.

Quant a la valoració dels mèrits

Consideram molt important valorar, en primer lloc, la formació i experiència complementària i, per altra, la mateixa activitat docent, de tal manera que haver fet molts d’anys de docent o haver estat membre de l’equip directiu no siguin mèrits suficients per accedir al cos de catedràtics. Igualment, caldria una revisió acurada dels mèrits valorats a les distintes comunitats autònomes i consensuar amb els docents d’aquí un barem específic pel nostre territori.