SIAU demana al professorat que no acati cap instrucció il·legal de la Conselleria sobre “excedències trimestrals”

Des de fa anys, la Conselleria d’Educació assegura als docents de les Illes Balears que les excedències s’han de sol·licitar i gaudir per trimestres sencers. Existeix un PDF de la Direcció General de Personal Docent, sense cap mena de base legal a escala normativa, que indica el següent: “Les excedències s’han de sol·licitar, sempre que sigui possible, per raons de planificació i d’organització educativa per trimestres escolars”. Per si no n’hi havia suficient, personal al servei de la Conselleria, afirma de manera verbal a treballadors, que si volen agafar-se una excedència per raons de guarda legal, o d’altres tipus, ho han de fer abans s’iniciï el trimestre. Bé, doncs ni a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ni al text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, ni a l’Acord del Consell de Govern de dia 28 de desembre de 2005 (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005), ni a cap altra normativa existent, si especifica allò que des de la Direcció General de Personal Docent s’intenta imposar al professorat. Per cert, l’Acord del Consell de Govern de dia 28 de desembre de 2005, parla de reduccions horàries per trimestres en una tipologia de permisos, però en cap cas hi entren les excedències. Quant a la frase del PDF que us comentàvem al principi, treballadors de la Conselleria, de manera verbal, comenten als docents que si una persona acaba una maternitat a mitjan trimestre, se li pot concedir, per exemple, l’excedència per la cura d’un fill menor de tres anys amb posterioritat a l’inici del trimestre, o finalitzar-la abans que acabi el trimestre si l’infant compleix els tres anys. Però, tornant a la regla general sobre la durada trimestral de les excedències, intenten colar als docents una “norma” interna que, com ja hem dit abans, no té cap mena de base legal, per molt que ells recalquin i hi insisteixin que cal llegir-se el PDF que tenen penjat al seu web. I així es queden, tan amples! Un altre aspecte important a tenir en compte és que també imposen un tràmit telemàtic on, tant si vols com si no vols, has d’indicar una data de finalització, ja que de no fer-ho, el tràmit no et deixa finalitzar la sol·licitud. 

Demanam al professorat que no acati aquesta instrucció il·legal de la Conselleria en què afirma verbalment que “les excedències s’han de sol·licitar i gaudir per trimestres sencers”. Recomanam a tots els treballadors que vulguin gaudir d’una excedència que ho sol·licitin no només a través del tràmit telemàtic habilitat a l’efecte sinó també mitjançant una instància a part explicant allò que considerin oportú, com per exemple que s’ha indicat una data de finalització tot i no saber-la (ja que si no es feia, no es permetia acabar la petició), que l’administració especifiqui a quina normativa s’hi indica que les excedències han de ser per trimestres (ara per ara no és possible indicar-ho, i menys amb un PDF sense validesa legal) i demanant també que la resposta a la denegació de l’excedència es faci per escrit i se signi, no de manera verbal (que és com ho fan). Així i tot, si se us denega el gaudi d’aquesta, contactau al més aviat possible amb nosaltres i acudirem als òrgans corresponents per comunicar-ho i perquè s’actuï immediatament contra aquesta mala praxi a què ens tenen tan acostumats.

Aquesta Conselleria, que ens posa impediments (als que cada dia ens deixam la pell) pel simple fet d’intentar exercir els nostres drets laborals, és la mateixa que, a l’hora, ha estat reclamant a docents per col·locar “a dit” dins l’administració sense respectar l’inici i finalització del trimestre. Ja ho diuen que no és el mateix Arnau que mestre Arnau!