Arran del que acaba de sentenciar el TJUE, SIAU insta la Conselleria d’Educació a estabilitzar als i les docents que encara continuen en frau de llei

Des del sindicat SIAU consideram positiva la sentència d’avui del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) entorn de l’abús de temporalitat, ja que no fa més que confirmar les nostres tesis. El temps ens torna a donar la raó. Mentre Europa va ben encaminada, l’Estat espanyol continua remant contra corrent, condemnant als i les docents a la més absoluta precarietat. Aquests darrers anys ja hem assistit atònits a la pèrdua de molts drets essencials: poder cobrar i puntuar íntegrament l’estiu, el cobrament de certs càrrecs, que tot i ser desenvolupats no es reconeixen ni paguen, entre altres.

El TJUE avui ha dictaminat que la Directiva europea ha d’interpretar-se en el sentit que no s’oposa a una normativa nacional conforme a la qual l’abús en la utilització de successius contractes o relacions d’ús de durada determinada en el sector públic es produeix quan l’Administració Pública en qüestió no compleix els terminis que el Dret intern estableix per a proveir la plaça ocupada per l’empleat públic temporal de què es tracti, puix que, en semblant situació, aquests successius contractes o relacions d’ús de durada determinada cobreixen necessitats d’aquesta Administració que no són provisionals, sinó permanents i estables.

D’altra banda, la Justícia europea sí que s’oposa a una jurisprudència i a una normativa nacionals que contemplen com a mesures per a sancionar la utilització abusiva de successius contractes o relacions d’ús de durada determinada, respectivament, el manteniment de l’empleat públic afectat fins a la convocatòria i resolució de processos selectius per l’Administració ocupadora i la convocatòria de tals processos i l’abonament d’una compensació econòmica amb un doble límit màxim en favor únicament de l’empleat públic que no superi aquests processos, quan aquestes mesures no siguin mesures proporcionades ni mesures prou efectives i dissuasives per a garantir la plena eficàcia de les normes adoptades a la Directiva europea.

A més a més, ens recorda que quan manquen mesures adequades en el Dret nacional per a prevenir i, si és el cas, sancionar els abusos derivats de la utilització de successius contractes o relacions d’ús de durada determinada, la conversió d’aquests successius contractes o relacions d’ús de durada determinada en contractes o relacions d’ocupació per temps indefinit pot constituir tal mesura, sempre que aquesta conversió no impliqui una interpretació contra legem del Dret nacional.

Així doncs, arribam a la conclusió que la conversió d’interins en indefinits, però no només aquesta, podria ser una sortida adequada sempre que no xoqui amb el Dret nacional i que, fins ara, l’Estat espanyol no ha fet els deures ni ha castigat de manera adequada l’abús de temporalitat. La jurisprudència del Tribunal Suprem i els processos d’estabilització de la Llei 20/2021 clarament no compleixen amb els requisits que estableix la Directiva europea 1999/70.

Des de SIAU instam la Conselleria d’Educació a estabilitzar a tot el funcionariat interí, sense excepció, que encara ara continua en abús de temporalitat. Nosaltres ho tenim clar: cap docent en frau de llei!

SIAU reclama a la Conselleria que enguany no torni a usurpar l’estiu a docents

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) denuncia públicament la flagrant injustícia comesa contra els docents substituts de les Illes Balears, els que no reben cap remuneració durant els mesos de juliol i agost, malgrat haver treballat de manera contínua durant tot el curs escolar. Aquesta situació contrasta profundament amb el tracte que reben els seus homòlegs en altres comunitats autònomes, on si se’ls paga l’estiu.

La Conselleria d’Educació de les Illes Balears està discriminant els docents substituts del nostre territori, empenyent-los cap a la més absoluta precarietat. Aquesta situació és inacceptable, especialment considerant que molts d’aquests professionals tenen fills, hipoteques i altres responsabilitats econòmiques que han d’atendre. La falta de pagament durant l’estiu representa una càrrega financera significativa que agreuja encara més la seva situació. També implica que els afectats no cotitzin ni puntuïn durant dos mesos, fet que repercuteix molt negativament en els barems que se’ls aplica a les distintes convocatòries públiques (oposicions, borses d’interins, etc.). Sense oblidar, de la mateixa manera, que quan es perden mesos d’experiència s’endarrereix el reconeixement de certs complements lligats a l’antiguitat del treballador: triennis, sexennis i carrera professional, a tall d’exemple.

Fins fa poc, els i les docents que tenien una substitució durant tot el curs escolar sí que cobraven íntegrament l’estiu. La pèrdua d’aquest dret ha empès a molts a plantejar-se si s’ho paga continuar treballant en condicions tan precàries. L’eliminació d’aquest dret laboral no sols afecta la seva estabilitat econòmica, sinó que també desmoralitza aquelles persones que han dedicat el seu temps i esforç a l’educació dels nostres joves. Així mateix, un nombre rellevant de centres educatius es queixen quan constaten que si un docent substitut és cessat dia 30 de juny, encara que el titular no s’hagi reincorporat, si al juliol ha quedat pendent alguna tasca, aquesta sovint resulta impossible d’executar (a conseqüència de no poder reclamar que ho faci al titular de la plaça ni al seu substitut cessat amb anterioritat a l’1 de juliol).

És fonamental que la Conselleria d’Educació sigui més empàtica i comprensiva amb la situació dels i les docents de l’ensenyament públic no universitari. És imperatiu que es posi en la pell dels substituts i garanteixi un treball digne per a tothom. Des del sindicat SIAU consideram aquesta situació un despropòsit afegit a molts altres que darrerament anam acumulant. Si la Conselleria vol estalviar-se doblers, pot començar destinant els 60 milions d’euros del Pla Pilot de segregació en revertir les retallades aplicades al professorat interí. Estam convençuts que no només SIAU sinó la comunitat educativa en general, si finalment ho fa, li agrairà.

Exigim a la Conselleria d’Educació que prengui exemple d’altres territoris de l’Estat espanyol, com ara Andalusia i Astúries, on es valora i respecta el treball del professorat substitut, pagant també els mesos d’estiu. Instam aquesta Administració a rectificar immediatament i a garantir que aquest estiu ja es pagui a totes i tots els que hagin treballat almenys cinc mesos i mig durant el curs escolar 2023-24. És prou evident que si altres territoris poden pagar l’estiu als seus interins, legalment aquí també seria factible. Per tant, el que falta és voluntat política; l’Administració ha d’entendre que no pot prioritzar un estalvi econòmic injustificat que precaritzi els professionals de l’educació.

Hem de tenir present que cuidar els treballadors de l’àmbit de l’ensenyament té un impacte directe i positiu en la qualitat del nostre sistema educatiu. Quan els i les docents reben el suport i la remuneració que mereixen, poden exercir les seves funcions amb major tranquil·litat i eficàcia. Això es tradueix en un entorn d’ensenyament més estable i enriquidor per a l’alumnat. Endemés, en assegurar condicions laborals dignes per a les persones substitutes, es fomenta una major retenció de talent i es millora la moral del professorat.

Un docent ben remunerat i valorat és capaç de dedicar-se plenament a la seva vocació, innovar en els seus mètodes d’ensenyament i contribuir de manera significativa al desenvolupament integral de l’alumnat. L’estabilitat laboral i econòmica dels i les docents és un component crucial perquè puguin centrar-se a oferir una educació de qualitat. Per tant, si cuidam les nostres treballadores, estam invertint en el futur dels nostres joves i en el progrés de la nostra societat.

La igualtat i la justícia en el tracte als i les docents que fan substitucions és essencial per assegurar una educació de qualitat i per reconèixer la dedicació i l’esforç d’aquests professionals que són pilars fonamentals del nostre sistema educatiu.

SIAU exigeix a la Conselleria d’Educació el reconeixement i pagament del complement de tutoria per a tot el professorat que exerceix aquesta funció

Des del Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) fem una crida urgent a la Conselleria d’Educació perquè reconegui i pagui el complement de tutoria a tot el professorat que exerceix aquesta funció. En un acte de justícia i equitat, exigim que es posi fi a la discriminació que afecta nombrosos docents que, malgrat assumir responsabilitats de tutoria, no reben la compensació econòmica corresponent.

Entre els afectats hi ha docents dels CEIPIEEM, dels Conservatoris, de certificats de professionalitat (Grau C), així com treballadors d’aules UEECO, entre molts altres. Aquests professionals, igual que els seus companys en altres (i a pics mateixos) nivells educatius, assumeixen la important labor de tutorització, guiant i fent costat als estudiants en el seu desenvolupament acadèmic i personal. A més a més, sovint han de dur a terme un seguiment de l’evolució de l’alumnat a través dels pares o mares. 

Tenim present que la labor de tutoria és fonamental per a l’èxit educatiu i el benestar de l’alumnat, sent inadmissible que alguns docents no rebin el mateix reconeixement econòmic per fer aquest treball tan essencial. A igual treball, iguals drets. No pot haver-hi discriminació en la valoració i compensació de l’esforç i dedicació dels nostres educadors. De fet, els centres reben un nombre limitat de càrrecs tutorials que poden assignar, i pot donar-se el cas que dos professors que exerceixen exactament les mateixes funcions tutorials, un cobri i l’altre no. Això mostra, una vegada més, la injustícia de la situació actual. Si bé és cert que des de SIAU ja hem presentat reclamacions, entorn d’aquesta qüestió, que han estat resoltes positivament. Així doncs, el dia d’avui alguns dels afectats, gràcies a les gestions sindicals que hem realitzat, ja se’ls hi reconeix i paga amb efectes retroactius el complement de tutor.

Cal recordar que l’Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2006, aprovat per la Mesa Sectorial d’Educació, en l’article 13, reconeix la importància de la funció tutorial. Aquest article destaca que, en un context educatiu i social dinàmic, el tutor és crucial per facilitar la integració educativa i social. L’acord proposava, entre altres mesures, el reconeixement d’un complement de 30 € per a la funció tutorial a partir del setembre de 2007, i en gairebé disset anys s’ha incrementat molt poc dit complement, ara per ara només es paguen 33,94 €. En canvi, a la majoria dels territoris el fet de ser tutor es valora molt més, com és el cas de Catalunya on cobren fins a 87,76 €. Igualment, s’observa un greuge comparatiu enorme entre els mateixos docents de les Illes Balears que veuen com dur a terme tasques tutorials no sempre es reconeix i cobra, sent clarament discriminats respecte d’altres companys que sí que se’ls hi reconeix i paga el càrrec. Hi ha comunitats autònomes que ja han establert aquest reconeixement per a tot el professorat, com és el cas de Galícia, on tothom ho cobra. Aquesta mesura s’aplica independentment de si s’és docent d’un centre d’estudis amb ensenyaments de música integrats, de cicles formatius, de UEECO, etc.  

Tampoc podem passar per alt l’article 105 de la LOE (no modificat per la LOMLOE), que esmenta que les administracions educatives han de promoure el reconeixement de la funció tutorial mitjançant els incentius professionals i econòmics adequats. Per aquest motiu, i per les responsabilitats que tenen els tutors, urgeix la implementació de les mesures necessàries per a aquest reconeixement. Calen més hores complementàries, un major import econòmic i el reconeixement del càrrec per al 100% del professorat tutor. 

Per a abordar aquesta injustícia, des de SIAU hem iniciat una campanya de recollida de signatures entre els docents afectats. Aquesta iniciativa cerca visibilitzar la problemàtica perquè l’Administració rectifiqui i prengui mesures immediates reconeixent el dret al complement de tutoria per a tot el professorat que exerceix com a tal. Instam als i les docents a unir-se a la nostra causa signant la petició que trobareu adjunta al següent formulari. És hora que la Conselleria d’Educació demostri el seu compromís amb l’equitat i la justícia en l’àmbit educatiu.

Per acabar, reafirmam el nostre compromís en la lluita pels drets de tots els educadors i advertim que no desistirem de la nostra obstinació fins a aconseguir que es reconegui i pagui el complement de tutoria a tot el professorat que realitza aquesta valuosa labor, ben igual que es fa en altres comunitats autònomes. Els i les docents de les Illes Balears no volem ser tractats amb menyspreu.

– Enllaç formulari: https://forms.gle/yhHEJnhX6rne7hxJ8

Davant dels atacs sistemàtics als principis d’igualtat i equitat, presentam una bateria de recursos (contra el Pla Pilot de segregació, la convocatòria d’oposicions i el concurs de trasllats)

Durant les darreres setmanes hem presentat una bateria de recursos contra distintes resolucions que consideram atempten contra els principis d’igualtat i equitat. Des de SIAU diem basta a resolucions que no fan més que discriminar i crear divisió dins dels centres educatius.

En primer lloc, ha quedat prou evidenciat que el Pla Pilot de segregació lingüística no compta amb el suport de la comunitat educativa. És suficient en comprovar el nombre de centres públics que hauran sol·licitat adherir-se a aquest. A més a més, el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), màxim òrgan consultiu en matèria d’ensenyament no universitari, igual que SIAU, ha sol·licitat que es retiri. Som conscients que el Pla Pilot vulnera un bon grapat de normatives: la Constitució espanyola, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la Llei orgànica de reforma de l’Estatut d’Autonomia, la Llei de Normalització Lingüística, la Llei d’Educació de les Illes Balears, el Decret de Mínims, etc. Es tracta d’una resolució il·legal que ha rebut diversos recursos de reposició i contenciosos administratius no resolts. En el nostre cas, no només hem presentat un recurs demanant que el Pla Pilot es retiri sinó també que se suspengui cautelarment la seva aplicació fins que no s’hagin resolt tots els recursos interposats. D’afegitó, ningú amb dos dits de front pot negar que la llengua catalana i la castellana no estan en igualtat de condicions i, per tant, no queda més remei que reforçar el procés de normalització lingüística respectant els Projectes Lingüístics de Centre (PLC). Nosaltres no volem que es potenciï un model basat a fomentar la substitució lingüística sinó tot el contrari. A més a més, és del tot evident que aquest pla suposa una clara discriminació econòmica pels centres que no s’hi adhereixin, ja que se’ls castiga a no rebre més finançament o recursos, encara que tenguin serioses mancances. Així doncs, l’objectiu d’aquest pla és contrari al principi d’igualtat i equitat. Els 60 milions d’euros amb els quals la Conselleria d’Educació i Universitats vol premiar a tots els centres que s’adhereixin al seu Pla Pilot es podrien dedicar, entre altres, a contractar més docents, pagar l’estiu als substituts (que veieren com, en poc temps, desapareixia aquest dret) i millorar les infraestructures.

Com a segona qüestió, volem denunciar, i així ho hem exposat en el recurs presentat, que a la convocatòria d’oposicions d’enguany es discrimina al funcionariat que ha quedat estabilitzat mitjançant concurs extraordinari de mèrits, ja que no se’ls ha permès presentar-se voluntàriament com a membre de tribunal d’oposicions, encara que en el passat haguessin superat una oposició o fins i tot l’haguessin superada el curs anterior havent de triar quedar-se la plaça per concurs extraordinari de mèrits. Per tant, hi ha docents que no només han superat unes oposicions sinó també un concurs extraordinari de mèrits, és a dir, dos processos selectius distints, i no han pogut presentar-se voluntàriament com a vocal dels tribunals d’oposicions. En canvi, per surrealista que sembli, alguns dels estabilitzats per concurs extraordinari de mèrits que no han pogut ni volgut presentar-se voluntàriament per ser vocal de tribunal, han estat forçosament seleccionats per ser membre d’un tribunal. Un sense sentit que s’afegeix una vegada més, a molts altres als que tan acostumats ens tenen. Des de SIAU tenim ben present que ni a l’Estatut bàsic de l’empleat públic ni a la Constitució espanyola es permet discriminar al funcionariat de carrera segons quina hagi estat la via d’accés emprada. D’altra banda, no hem d’oblidar que hi ha docents que antigament passaren a adquirir la condició de funcionari de carrera sense passar ni per unes oposicions ni per un concurs extraordinari de mèrits (casuística no contemplada). En conclusió, una vegada més cal recordar que als poders públics els correspon promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectius; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans a la vida política, cultural i social. La discriminació entre els i les docents no és factible, com bé s’indica a l’article 14 i) de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, quan s’hi afirma que “el funcionariat gaudeix del dret individual a no ser discriminat”. 

A continuació, com a tercer punt i en relació al concurs general de trasllats, volem fer públic que hem fet una sèrie d’al·legacions al “Ministerio de Educación”, entre les quals, que es pugui concursar cada any sense necessitat de romandre dos cursos seguits, com a mínims, a la mateixa destinació. Igualment, hem advertit de la necessitat de flexibilitzar les permutes, ja que el dia d’avui estan excessivament limitades.

Per acabar, als nostres representants polítics els exigim que deixin d’atacar els principis d’igualtat i equitat. Tots i totes hem de tenir les mateixes oportunitats i que les minories se sentin respectades i justament representades.

SIAU celebra que el Consell de Transparència de l’Estat rectifiqui en menys de 24 hores i elimini l’opció de «balear» del seu web

Captura de pantalla amb la rectificació del CTBG

Ahir, diversos mitjans de comunicació es feien ressò d’un tuit de SIAU denunciant que a l’apartat de la «SEDE ELECTRÓNICA» del «Consejo de Transparencia y Buen Gobierno» s’hi havia incorporat l’opció de llengua «balear» i que no enteníem per quin motiu es podia seleccionar una llengua fictícia al web d’un organisme oficial. A més d’això, explicàrem que no s’observaven diferències quan seleccionàvem «català» o «balear» i en accedir-hi s’hi apreciava confusió, havent-hi parts escrites en llengua castellana i d’altres en catalana. Per acabar, demanàvem que s’eliminés immediatament l’opció de llengua «balear» i que es corregissin la resta d’errades evidents. 

Recordem que el Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) és un organisme independent del govern d’Espanya que s’encarrega de promoure la transparència de l’activitat pública, vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat, salvaguardar l’exercici del dret d’accés a la informació pública i garantir l’observança de les disposicions de bon govern. 

Des de SIAU celebram que en menys de 24 hores hagin rectificat i que l’opció de «balear» ja no aparegui al web oficial del CTBG. També convidam la Casa Reial a rectificar, com a mostra de coherència, retirant el títol concedit a «S’Acadèmi de sa llengo bâléà».

Diversos mitjans de comunicació es fan ressò de les demandes de SIAU entorn de la campanya engegada pels ultres

El secretari general de SIAU, Joan Crespí, ha demanat a través dels Informatius d’IB3 Ràdio que el Govern respecti la normativa actual i els Projectes Lingüístics dels Centres per evitar conflictivitat a les aules. SIAU ha explicat que “Ara es vol crear un problema on no n’hi havia. Es pretén crear divisió, es pretén que les famílies escolaritzin els infants en castellà i es pretén segregar. És una segregació lingüística que posa en perill la llengua pròpia de les Illes Balears”.

Intervenció del secretari general de SIAU, Joan Crespí, als Informatius d’IB3 Ràdio

També se n’ha fet ressò l’arabalears que ha recordat que “El primer sindicat a expressar el seu rebuig cap a la campanya ha estat el Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU)”. A continuació podreu accedir a la notícia sencera: “Vox utilitza la imatge d’un nin amb la boca tapada per defensar la segregació lingüística

Fragment de la Notícia de l’arabalears (26/04/2024)

Finalment, el mitjà de comunicació Última Hora, arrel de l’Agència EFE, ha difós la condemna de SIAU: “Denuncian que una campaña de Vox de elección de lengua va contra los docentes y el catalán

Imatge compartida a Última Hora

SIAU condemna la campanya dels ultres contra els docents i la llengua catalana

Aquests dies som testimonis d’una campanya engegada per unes minories ultres que pretenen desprestigiar la tasca dels docents i imposar la divisió a l’àmbit de l’ensenyament a través de la segregació lingüística i altres disbarats. Per si no n’hi havia prou amb l’aprovació del Pla Pilot de segregació lingüística, ara s’han començat a penjar cartells que ens recorden a temps obscurs de la història que pensàvem ja s’havien superat.

Fins i tot, hem sabut que la casa reial espanyola ha atorgat el títol honorífic de «reial» (o com ells diuen, «reyal») a «s’Acadèmi de Sa Llengô Baléà» que defensa l’extermini de la llengua catalana i que a Balears ha de romandre «Sa Llengô Baléà», una llengua fictícia i que no disposa de normes ortogràfiques, com es pot apreciar en els seus escrits.

Notícies com aquestes semblen una innocentada, però per desgràcia no ho són. Des de SIAU condemnam aquesta campanya que pretén desprestigiar al nostre col·lectiu, crear divisió dins les escoles i censurar la llengua catalana. Per acabar, advertim a les minories ultres que no aconseguiran allò que altres ja intentaren en el passat i fracassaren estrepitosament en l’intent.

SIAU vota en contra de la proposta de nou calendari escolar perquè fa parts i quarts

Ahir dia 18 d’abril va tenir lloc el Ple del Consell Assessor del calendari escolar del curs 2024-2025. A la sessió ens informaren que l’inici de les activitats lectives per al curs vinent serà el dia 11 de setembre. De la mateixa manera, es va parlar de l’inici i finalització de l’activitat lectiva en cadascun dels ensenyaments no universitaris, dels dies festius, etc. Una vegada més hem comprovat que el calendari escolar ens ha arribat prèviament fermat i que, tanmateix, s’impossibilita fer-hi canvis importants. Més que un Consell Assessor és un Consell Informatiu on es debat quan les decisions importants ja han estat preses amb anterioritat a la celebració del Ple. 

Des de SIAU explicàrem que s’haurien d’unificar criteris entorn de l’inici dels ensenyaments elementals i professionals de música i dansa. Per exemple, hi ha un nombre considerable de docents que no entenen que els ensenyaments elementals i professionals de música dels conservatoris comencin dia 30 de setembre i, en canvi, els ensenyaments elementals de música dels CEIPIEEM comencin mig mes abans, concretament el dia 16 de setembre. Vàrem recordar que hi ha professorat de música que també comparteix dos centres distints, com ara Conservatori i CEIPIEEM, fet que encara dificulta més poder desenvolupar una programació coherent de les activitats lectives. Hi ha docents que tenen alumnes d’un mateix curs, nivell i matèria que comencen mig mes abans que altres alumnes també seus que igualment són del mateix curs, nivell i matèria. Consideram que s’haurien d’unificar criteris i prioritzar els motius pedagògics en comptes d’interessos individuals o personals que no beneficien a l’alumnat. Per tot això, des de SIAU, sol·licitàrem que el professorat que imparteix ensenyaments elementals de música, tant si és dintre d’un CEIPIEEM, en un Conservatori, o en els dos centres, iniciés les activitats lectives el mateix dia. D’altra banda, demanàrem que també se’ns argumentés per quins motius els ensenyaments elementals i professionals de música dels Conservatoris començaven les activitats lectives el dia 30 de setembre i, en canvi, els de dansa de la mateixa tipologia de centre ho feien el dia 11 de setembre. Amb aquest calendari, és com si en un mateix centre educatiu, l’alumnat del batxillerat humanístic comencés un dia i el del batxillerat científic ho fes més de mig mes després. Per tant, és del tot evident que quan s’afirma que l’horari del professorat és del centre que ocupa tampoc respon a cap dels interrogants que es plantegen entorn d’aquestes casuístiques contradictòries que hem exposat. 

SIAU remarca que en aquest esborrany de calendari no hi ha una distribució equitativa dels dies considerats lectius, no només entre distints tipus d’ensenyaments i centres, sinó també dintre de la mateixa tipologia d’ensenyament i centre.

Des de l’Administració no s’ha donat cap resposta als interrogants plantejats ni s’ha mostrat la més petita intenció de corregir les contradiccions exposades. En el Ple d’ahir simplement agafaren nota del que un any més hem denunciat i per tot el que hem argumentat votàrem en contra de la proposta del nou calendari escolar.

A continuació podreu accedir a l’esborrany del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el tríptic d’aquest que l’Administració ha facilitat. Les dades que hi apareixen podrien patir alguna modificació fins a la publicació de la Resolució esmentada en el BOIB.