La Conselleria s’embulla i contradiu el seu propi informe sobre les indemnitzacions

Arran de la publicació que vàrem treure ahir, la Conselleria d’Educació ha volgut sortir del pas excusant-se amb què tots els que ocupin vacants, ho fan per espai de tres anys i que, per tant, podrien accedir a les indemnitzacions si reuneixen les condicions del procés d’estabilització. Des de SIAU ens demanam: què té a veure que una vacant sigui d’un any o de tres anys a l’hora de cobrar una indemnització? La llei en cap moment diu que només podran accedir a les indemnitzacions aquells que ocupin vacants de tres anys. També s’han defensat dient que l’informe (el mateix que la Conselleria ens va proporcionar fa uns dies) no és d’enguany sinó del 2022. Deu ser que els seus informes caduquen cada vegada que comença un nou any, encara que els signi ni més ni menys que el cap del Departament de Gestió de la Direcció General de Personal Docent.

Tornant a la part de l’informe on s’afirma que: “En el cas del personal docent entenem que no concorren les circumstàncies de les que es deriva aquesta compensació econòmica pel fet que els nomenaments del personal funcionari interí tenen caràcter anual i, a més, hi ha hagut convocatòries regulars d’oposicions a les quals els funcionaris interins han tengut accés”, hi trobam esmentats dos motius:

  1. Que els nomenaments del personal funcionari interí tenen caràcter anual.
  2. Que hi ha hagut convocatòries regulars d’oposicions a les quals els funcionaris interins han tengut accés.

Instam a la Conselleria a què expliqui a quina llei es lliga el dret a cobrar una indemnització a tenir un tipus de nomenament o un altre. Encara més, què passa amb tot el professorat que els darrers anys han obtingut una vacant però ara no? I amb tots els interins que tenen una vacant de durada màxima de tres anys i dia 31 d’agost d’enguany se’ls cessarà? I amb els substituts amb fulls de serveis de més d’una dècada? Hem de tornar a insistir que l’article 2.6 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública exactament diu: “Corresponderá una compensación económica, equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades, para el personal funcionario interino o el personal laboral temporal que, estando en activo como tal, viera finalizada su relación con la Administración por la no superación del proceso selectivo de estabilización”. Com tothom pot comprovar aquest article no fa cap menció ni a les vacants ni, conseqüentment, la durada d’aquestes. Succeint el mateix amb la resta de normativa vigent.

Exigim a la Conselleria d’Educació que deixi de jugar amb els i les docents, que sigui sincera i expliqui a tot el professorat si pensa fer cas a l’informe que vàrem publicar ahir, si el pensa contradir i pagar indemnitzacions a només una petita part dels seus treballadors o quina fórmula finalment pensa aplicar. Avui és dia 9 de maig, falta poc perquè el curs finalitzi i abans del dia 1 de setembre el professorat interí té dret a saber si aquesta Conselleria pensa continuar maltractant als seus treballadors o pensa aplicar l’article 2.6 de la Llei 20/2021 fora restriccions absurdes que no apareixen per escrit a cap normativa. Des de SIAU no volem que cap interí/na que vegi finalitzada la seva relació amb l’Administració quedi fora indemnitzar. Per això, batallarem el que calgui!