SIAU diu prou de prendre el pèl!

Davant l’intent de desinformar i desmobilitzar als interins i interines que romanen en situació de frau de llei, SIAU (Sindicat Independent, Autònom i Unitari) vol puntualitzar el següent:

1. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a la famosa sentència del 19 de març de 2020 va reconèixer l’abús de temporalitat en els interins i interines. L’estabilització d’aquests funcionaris contractats en frau de llei en cap cas no és un privilegi sinó un dret.  Igual que la resta de països de la Unió Europea, Espanya i, per tant, també les Illes Balears, han de complir les lleis i sentències europees. No oblidem que la Directiva Europea diu que portar més de tres anys encadenant contractes continuats per dur a terme tasques estructurals implica abús de temporalitat.

2. La Conselleria d’Educació i Formació Professional contempla treure un concurs dins l’any actual, que s’hauria de resoldre abans de finalitzar el 2024. El concurs seria extraordinari, només es convocaria i celebraria una sola vegada.

3. S’ha informat algunes organitzacions que hi haurà un total de 2092 places destinades al concurs i que es repartiran entre els diferents cossos de la següent manera:

· Ensenyament Secundari: 1525 places
· Formació Professional: 73 places
· Escoles Oficials d’Idiomes: 25 places
· Professors de Música i Arts Escèniques: 42 places
· Professors d’Arts Plàstiques i Disseny: 26 places
· Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny: 4 places
· Mestres d’Infantil i Primària: 397 places

Davant aquestes xifres irrisòries que pretenen donar compliment a la llei, ens demanem per què es continua ocultant el desglossament de places per especialitats. També ens demanem per què no s’han tingut en compte totes les places que indiquen les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública. A continuació us les compartim:

«Disposició addicional sisena. Convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga durada.

Les administracions públiques convocaran, amb caràcter excepcional i d’acord amb el previst a l’article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles places que, reunint els requisits establerts a l’article 2.1, haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016.

Aquests processos, que es realitzaran per una sola vegada, podran ser objecte de negociació a cada un dels àmbits territorials de l’administració de l’estat, comunitats autònomes i entitats locals i respectaran, en tot cas, els terminis establerts en aquesta norma.»

«Disposició addicional vuitena. Identificació de les places a incloure a les convocatòries de concurs.

Addicionalment, els processos d’estabilització continguts a la disposició addicional sisena inclouran a les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal amb una relació, d’aquesta naturalesa, anterior a l’1 de gener de 2016.»

4. L’administració sempre ha insistit que s’estabilitzaran places en comptes de persones. Doncs no compleix ni la seva pròpia premissa, ja que es deixen places sense comptabilitzar. Es veu que els criteris que s’apliquen no són de caràcter estrictament tècnic.

5. Si no s’incorporen totes les places que estableix la llei i s’estabilitza a tots i cadascun dels interins i les interines que romanen en frau de llei, la problemàtica no farà més que persistir, s’accentuaran les situacions d’injustícia i se’n generaran de noves que fins ara no es contemplaven.

6. N’hi ha que no pensen a explicar que el concurs serà de lliure concurrència, fet que encara redueix més les possibilitats de consolidació d’una plaça.

7. Tot el que s’ha anunciat sobre el concurs docent a les Illes Balears encara no s’ha materialitzat en cap acord ni document normatiu i, per tant, és susceptible de canvis per part de l’administració. Més tenint en compte que les meses sectorials d’educació s’haurien convertit en meses informatives en comptes de negociadores. Recordem que la llei estableix que les meses sectorials són per negociar. A la mesa sectorial sovint no es qüestiona l’explicació que l’administració ven a l’hora de determinar quines places són estructurals, el nombre total d’aquestes, etc. No es duu a terme cap revisió de les dades ni de la catalogació de les places, simplement es fa un acte de fe. 

8. Si no es produeix un gir radical per revertir l’abús que únicament ha generat l’administració, es produirà encara més inseguretat jurídica i més situacions de desigualtat. La culpa o responsabilitat mai no és de la persona treballadora sinó que és de l’empresa (que és qui ha generat l’abús). Des de fa temps, constatem una manca d’empatia i sensibilitat cap als treballadors i treballadores en situació més precària. És a l’infractor que s’ha de sancionar, mai a la víctima.

9. Igualment, hi ha una venda constant de fum per part de l’administració i forces sindicals, de la que no volem ser còmplices. Insistim en la necessitat de fets en comptes de paraules.

En resum, basta ja d’intentar prendre el pèl a la comunitat educativa amb excuses sobre allò que és o no és legal. Precisament es tracta d’una qüestió de voluntat política i de compliment de la Directiva Europea. Les sentències europees no es discuteixen, es compleixen, ni més ni pus. Basta ja de culpabilitzar als treballadors i treballadores dels problemes que ha generat l’administració. I basta ja d’eternitzar la precarització del personal temporal de l’administració pública!

Des de SIAU convidem a dir prou a la situació esperpèntica que estem vivint. No siguem còmplices d’aquells que només miren pels seus interessos personals.