La Conselleria d’Educació continua negant-se a acatar les sentències judicials que perd

Dia 11 d’octubre de 2022, per sentència judicial, la Conselleria d’Educació va ser condemnada a haver de pagar al secretari general de SIAU les diferències retributives consolidades, durant un període de baixa, en el segon trienni i primer sexenni, més els interessos corresponents. Ha passat més de mig any d’ençà que es dictà aquesta sentència pionera en el nostre territori i encara ara no s’han abonat els interessos corresponents; tot i que Conselleria ha estat informada en diverses ocasions. Encara més, fa mesos, a les respostes rebudes per escrit per part del Servei Jurídic de la Conselleria, es va comunicar el següent: «se li farà el pagament dels interessos», i també que «el Servei de Retribucions està fent un informe de quantificació per passar a UGE». Recordem que quan es paga de més a docents i se’ls hi demana que retornin els doblers, no es produeixen aquestes llargues demores.

A tot això, cal afegir que des de SIAU, fa temps que vàrem iniciar una sèrie de reclamacions de docents afectats exactament pels mateixos motius, perquè se’ls hi denega el pagament de les pujades salarials consolidades durant períodes de baixa. Cap d’aquestes reclamacions ha estat contestada i, per tant, en cas de persistir el silenci administratiu entorn aquesta qüestió i no resoldre’s a favor dels afectats, tornarem a acudir als jutjats, aquesta vegada amb una clara jurisprudència a favor, que l’administració sota la direcció de Martí March ha decidit ignorar per complet. És sorprenent com actua aquesta Conselleria quan no digereix perdre davant dels tribunals de justícia. En comptes d’acceptar que viu en un estat de dret, on hi ha unes lleis i uns pronunciaments judicials que s’han de respectar, opta per fer tot el contrari.

Avui, com ja vàrem anunciar dia 5 de novembre de l’any passat, ens tornam a posar a disposició de tots els docents de les Illes Balears afectats que vulguin reclamar a través del nostre sindicat (en cas de no haver-ho fet encara) les pujades salarials que haguessin consolidat durant períodes de baixa per incapacitat temporal, per tal que la Conselleria d’Educació els hi hagi de fer l’abonament, en compliment d’aquesta primera sentència a les Illes Balears, la 610/22 del Contenciós Administratiu número 2 de Palma.