Davant dels atacs sistemàtics als principis d’igualtat i equitat, presentam una bateria de recursos (contra el Pla Pilot de segregació, la convocatòria d’oposicions i el concurs de trasllats)

Durant les darreres setmanes hem presentat una bateria de recursos contra distintes resolucions que consideram atempten contra els principis d’igualtat i equitat. Des de SIAU diem basta a resolucions que no fan més que discriminar i crear divisió dins dels centres educatius.

En primer lloc, ha quedat prou evidenciat que el Pla Pilot de segregació lingüística no compta amb el suport de la comunitat educativa. És suficient en comprovar el nombre de centres públics que hauran sol·licitat adherir-se a aquest. A més a més, el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), màxim òrgan consultiu en matèria d’ensenyament no universitari, igual que SIAU, ha sol·licitat que es retiri. Som conscients que el Pla Pilot vulnera un bon grapat de normatives: la Constitució espanyola, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la Llei orgànica de reforma de l’Estatut d’Autonomia, la Llei de Normalització Lingüística, la Llei d’Educació de les Illes Balears, el Decret de Mínims, etc. Es tracta d’una resolució il·legal que ha rebut diversos recursos de reposició i contenciosos administratius no resolts. En el nostre cas, no només hem presentat un recurs demanant que el Pla Pilot es retiri sinó també que se suspengui cautelarment la seva aplicació fins que no s’hagin resolt tots els recursos interposats. D’afegitó, ningú amb dos dits de front pot negar que la llengua catalana i la castellana no estan en igualtat de condicions i, per tant, no queda més remei que reforçar el procés de normalització lingüística respectant els Projectes Lingüístics de Centre (PLC). Nosaltres no volem que es potenciï un model basat a fomentar la substitució lingüística sinó tot el contrari. A més a més, és del tot evident que aquest pla suposa una clara discriminació econòmica pels centres que no s’hi adhereixin, ja que se’ls castiga a no rebre més finançament o recursos, encara que tenguin serioses mancances. Així doncs, l’objectiu d’aquest pla és contrari al principi d’igualtat i equitat. Els 60 milions d’euros amb els quals la Conselleria d’Educació i Universitats vol premiar a tots els centres que s’adhereixin al seu Pla Pilot es podrien dedicar, entre altres, a contractar més docents, pagar l’estiu als substituts (que veieren com, en poc temps, desapareixia aquest dret) i millorar les infraestructures.

Com a segona qüestió, volem denunciar, i així ho hem exposat en el recurs presentat, que a la convocatòria d’oposicions d’enguany es discrimina al funcionariat que ha quedat estabilitzat mitjançant concurs extraordinari de mèrits, ja que no se’ls ha permès presentar-se voluntàriament com a membre de tribunal d’oposicions, encara que en el passat haguessin superat una oposició o fins i tot l’haguessin superada el curs anterior havent de triar quedar-se la plaça per concurs extraordinari de mèrits. Per tant, hi ha docents que no només han superat unes oposicions sinó també un concurs extraordinari de mèrits, és a dir, dos processos selectius distints, i no han pogut presentar-se voluntàriament com a vocal dels tribunals d’oposicions. En canvi, per surrealista que sembli, alguns dels estabilitzats per concurs extraordinari de mèrits que no han pogut ni volgut presentar-se voluntàriament per ser vocal de tribunal, han estat forçosament seleccionats per ser membre d’un tribunal. Un sense sentit que s’afegeix una vegada més, a molts altres als que tan acostumats ens tenen. Des de SIAU tenim ben present que ni a l’Estatut bàsic de l’empleat públic ni a la Constitució espanyola es permet discriminar al funcionariat de carrera segons quina hagi estat la via d’accés emprada. D’altra banda, no hem d’oblidar que hi ha docents que antigament passaren a adquirir la condició de funcionari de carrera sense passar ni per unes oposicions ni per un concurs extraordinari de mèrits (casuística no contemplada). En conclusió, una vegada més cal recordar que als poders públics els correspon promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectius; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans a la vida política, cultural i social. La discriminació entre els i les docents no és factible, com bé s’indica a l’article 14 i) de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, quan s’hi afirma que “el funcionariat gaudeix del dret individual a no ser discriminat”. 

A continuació, com a tercer punt i en relació al concurs general de trasllats, volem fer públic que hem fet una sèrie d’al·legacions al “Ministerio de Educación”, entre les quals, que es pugui concursar cada any sense necessitat de romandre dos cursos seguits, com a mínims, a la mateixa destinació. Igualment, hem advertit de la necessitat de flexibilitzar les permutes, ja que el dia d’avui estan excessivament limitades.

Per acabar, als nostres representants polítics els exigim que deixin d’atacar els principis d’igualtat i equitat. Tots i totes hem de tenir les mateixes oportunitats i que les minories se sentin respectades i justament representades.