S’aproven noves retallades per als interins docents de les Illes Balears

La Conselleria d’Educació i els seus sindicats han donat el vistiplau a noves retallades de drets laborals per als interins docents. Per una banda, desapareixen les adjudicacions d’interins de l’estiu, aquestes es faran durant el mes de setembre. Fet que implicarà un nou estalvi econòmic per a l’administració, ja que no haurà de pagar els primers dies del curs escolar a molts de treballadors. Recordem que ja fa poc varen eliminar el dret a cobrar l’estiu a molts d’interins. A més, també es perdrà el dret a puntuar i cotitzar aquests dies de setembre que el personal docent encara no estigui donat d’alta a la seguretat social. D’altra banda, la borsa d’interins ja no s’obrirà, tot i que hi haurà un termini per a fer les modificacions pertinents. Per si no n’hi havia suficient, a les properes oposicions només es conformaran tribunals a l’illa de Mallorca. Per tant, durant el mes de juny, quan els preus dels desplaçaments s’incrementen notablement (vols, vaixells, estances a hotels…), els docents de Menorca, Eivissa i Formentera hauran de perdre bastants de doblers, pel fet d’haver d’anar fins a Mallorca a examinar-se. Això afegit al fet que ja hem pagat les taxes més altes d’Espanya quan ens vàrem inscriure a tots aquests processos selectius.

Des de SIAU, consideram un despropòsit i un nou insult d’aquesta administració i els seus sindicats cap al personal en situació més precària. No donam crèdit com s’atreveixen a continuar empitjorant les condicions sociolaborals d’aquest col·lectiu. És ben hora d’aturar els peus a aquest personal!

“Todo es mentira” de CUATRO entrevista SIAU

El programa “Todo es mentira” de CUATRO ha volgut conèixer l’opinió del nostre sindicat sobre les bases del concurs extraordinari de mèrits i el fet que diversos docents s’hagin inscrit a diverses matèries. El secretari general de SIAU, Joan Crespí, ha explicat el tema i també que la Conselleria d’Educació ha vulnerat el nostre dret fonamental de llibertat sindical, com la mateixa Fiscalia ha reconegut fa pocs dies. Podeu veure l’entrevista sencera a través del següent enllaç:

La Fiscalia considera que la Conselleria d’Educació ha vulnerat el dret fonamental de llibertat sindical de SIAU

Martí March i Rafaela Sánchez

Dia 27 de gener vàrem anunciar públicament la demanda judicial interposada contra la Conselleria d’Educació per vulneració del dret fonamental de llibertat sindical, ja que la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, va decidir segrestar la voluntat democràtica sorgida de les urnes a les passades eleccions sindicals de dia 1 de desembre de 2022 i congelar l’ús lliure del crèdit horari de SIAU fins al dia 1 de setembre de 2023. Avui celebram quela Fiscalia ens acabi de donar la raó en considerar també que la Conselleria d’Educació ha vulnerat els nostres drets sindicals.

Aquesta setmana hem rebut el pronunciament de la Fiscalia amb molta satisfacció, ja que des de fa temps diversos representants sindicals de SIAU ens sentim perseguits i amenaçats per representants de l’Administració, que intenten impedir a tot preu que puguem exercir amb llibertat el nostre mandat representatiu. Constantment rebem comunicacions i pressions (per distintes vies) on se’ns amenaça en retallar-nos el nostre sou, entre altres, pel simple fet d’intentar exercir el nostre mandat representatiu sorgit de les urnes. Observam, estupefactes, que dins la Conselleria d’Educació s’hi ha instaurat un règim vexatori, que no entén de lleis, ni de drets fonamentals.

L’argument que la Conselleria d’Educació utilitza per robar-nos quasi un any del nostre mandat representatiu, al mateix temps que manté a altres sindicats més del triple d’alliberats dels que per normativa poden tenir, gira entorn l’Acord del Consell de Govern de 7 d’abril de 2006 (BOIB Núm. 55 de 15.04.2006). Segons la Conselleria, aquest acord obliga que els crèdits horaris durin tot el curs escolar i, un cop iniciat aquest, no se’n puguin concedir de nous. Criteri que durant aquestes dues darreres legislatures del PSIB-PSOE no s’ha aplicat mai. Però, el més greu de l’assumpte és que aquest acord, com la mateixa Fiscalia afirma: «en altres ocasions s’ha considerat per la mateixa Administració d’eficàcia suspesa». És a dir, la directora general de Personal Docent a pics signa una resolució on l’Acord del Consell de Govern de 7 d’abril de 2006 passa a tenir plena vigència i, altres vegades, signa una resolució en sentit totalment contrari, afirmant que aquest acord roman suspès. Des de SIAU compartim el que diuen tresexemples de resolucions signades per Rafaela Sánchez (una d’elles conjuntament amb Martí March), i dirigides a la mateixa persona, que entren objectivament en contradicció:
– Resolució del 23 de gener de 2023: afirma que l’Acord del Consell de Govern de 7 d’abril de 2006 «determina que la durada dels crèdits horaris del sector docent han de coincidir amb el curs escolar, amb la qual cosa, pertoca denegar aquesta sol·licitud tenint en compte que pretén el gaudi dels alliberaments a partir del 16 de gener de 2023».
– Resolució del 30 de novembre de 2020 (signada conjuntament amb M. March): afirma que l’Acord del Consell de Govern de 23 de setembre de 2011 (BOIB Núm. 145 de 27.09.2011) va deixar sense efecte que la durada dels crèdits horaris del sector docent han de coincidir amb el curs escolar.
– Resolució del 22 d’octubre de 2019: afirma que l’Acord de 7 d’abril de 2006 va ser suspès per l’Acord de 23 de setembre de 2011 i que les condicions que s’hi estableixen relatives al gaudi temporal dels alliberaments i a la prohibició de modificacions o substitucions no són aplicables als alliberaments actuals. També que l’Acord de 6 de juliol de 2018 (BOIB Núm. 84 de 07.07.2018) parla d’alliberats compensatoris (no podent-se aplicar tampoc el que es pretén).

Conclusió final de la Fiscalia

Per tant, ens trobam amb una representant política que exerceix el seu càrrec amb total arbitrarietat, violant l’estat de dret, en signar resolucions que objectivament es contradiuen entre elles, negant-se a aplicar els resultats electorals del mes de desembre i imposant-nos un acord del Consell de Govern que està suspès i, a sobre, no especifica enlloc el que pretén fer creure (fet que fins i tot la mateixa Fiscalia aprecia). Un escàndol majúscul que no hauria de deixar indiferent a cap persona que es consideri demòcrata. Estam davant un estild’actuació que podria ser considerat prevaricador i que mereix una resposta contundent.

La Fiscalia, referint-se a la Conselleria, també afirma:

«I a més obviant per complet un fet nou com és el de la recent celebració d’unes eleccions sindicals amb la conseqüència que els representants sindicals triats han de poder exercir amb plenitud els seus drets sindicals en tots els àmbits i des del mateix moment d’entrar en l’exercici del seu mandat, perquè la demora imposada per l’Administració els priva de les seves garanties i drets sindicals recollits en la legislació vigent».

Des de SIAU, davant una vulneració de drets fonamentals tan evident, exigim les dimissions de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i del conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March. Aquesta clara violació de l’estat de dret no pot quedar impune. Després del pronunciament de la Fiscalia i per salubritat democràtica consideram que han d’abandonar els seus càrrecs immediatament.

SIAU presenta proposta formal a la Conselleria perquè convoqui procediments d’accés al cos de catedràtics

Fa molts d’anys que a les nostres illes no es possibilita l’accés al cos de catedràtics als funcionaris de carrera. Des de SIAU consideram que aquesta deixadesa per part de la Conselleria d’Educació i Formació Professional no és casual. L’accés al cos de catedràtics suposa un reconeixement a l’esforç del professorat que, al final, contribueix a la millora de la qualitat del nostre sistema educatiu. Els docents haurien de poder formar-se al llarg de la seva etapa professional no mitjançant cursets escombraria, que d’aquests n’hi ha de sobra, sinó mitjançant formació de qualitat. Avui en dia disposam d’una borsa de cursets escombrariapatrocinats per la Conselleria i els sindicats que en comptes de promocionar l’excel·lència professional, l’únic que fan és continuar incrementant el clientelisme i el negoci per a uns pocs.

Hem de tenir present que amb caràcter preferent s’atribueixen als funcionaris catedràtics les següents funcions:

a) La direcció de projectes d’innovació i recerca didàctica de la mateixa especialitat que es realitzin en el centre.

b) L’exercici de la prefectura dels departaments de coordinació didàctica, així com, si és el cas, del departament d’orientació.

c) La direcció de la formació en pràctiques dels professors de nou ingrés que s’incorporin al departament.

d) La coordinació dels programes de formació contínua del professorat que es desenvolupin dins del departament.

e) La presidència dels tribunals d’accés i en el seu cas ingrés als respectius cossos de catedràtics.

A continuació compartim amb vosaltres algunes de les darreres convocatòries que han tingut lloc a l’Estat:

Navarra

– Resolución 261/2019, de 22 de enero, del Director del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas al servicio del Departamento de Educación. (BON, núm. 30, de 13 de febrer de 2019)

Madrid

– Resolución de 25 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. (BOCM núm. 106, de 6 de maig de 2019)

– Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos,por la que se convoca procedimiento de acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas (BOCM núm. 119, de 21 de maig de 2019)

Aragó

– Orden ECD/1647/2019, ECD//2019, de 11 de diciembre, por la que se convoca procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas (BOA núm. 245, de 18 de desembre de 2019)

Castella i Lleó

– Orden EDU/110/2020, de 10 de febrero, por la que se convoca procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. (BOCYL núm. 32, de 17 de febrer de 2020)

Andalusia

– Orden de 12 de febrero de 2020, por la que se efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. (BOJA núm. 39, de 26 de febrero de 2020)

Galícia

– Orden de 4 de junio de 2020 por la que se convoca procedimiento de acceso a los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de artes plásticas y diseño y de escuelas oficiales de idiomas. (DOG núm 122, de 22 de juny de 2020)

Astúries

– Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se convoca procedimiento selectivo de acceso al cuerpo de Catedráticos a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOPA núm. 249, de 29 de desembre de 2020)

València

– Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes. (DOGV núm. 9420, de 5 de setembre de 2022)

I què passa a les Illes Balears? 

En el nostre territori, des de l’1 de gener de 1998, el Govern de les Illes Balears gestiona l’educació no universitària, en virtut del Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari.

Independentment dels canvis normatius que hi ha hagut a través dels anys i les derogacions que han patit algunes normatives que esmentem, crida l’atenció que Balears no hagi realitzat mai cap convocatòria per a l’adquisició de la condició de catedràtic d’ençà que es publicà el Reial decret 575/1991, de 22 d’abril, pel qual es regula la mobilitat entre els cossos docents i l’adquisició de la condició de catedràtic. Tampoc pel sistema establert pel Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d’inspectors d’educació, ni pel sistema establert pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada, que tampoc s’han convocat.

Quina és la situació dels funcionaris de carrera de les Illes Balears dels corresponents cossosdocents?

Els funcionaris de carrera han pogut gaudir de l’oportunitat d’accedir al cos de catedràtics i poder millorar la seva carrera professional d’ençà que es publicà el Reial decret 575/1991, de 22 d’abril, en dues convocatòries tretes directament pel Ministerio: les publicades a l’Ordre de 5 de desembre de 1994 i a l’Ordre de 20 de marçde 1997, és a dir, des de fa 29 i 26 anys respectivament.

Els funcionaris de carrera que superaren el procés selectiu d’aquestes dues convocatòries varen poder integrar-se als cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de catedràtics d’EOI i de catedràtics d’artsplàstiques i disseny quan el 29 de desembre de 2007 es va publicar al BOE núm. 312 l’Ordre ECI/3869/2007, de 12 de desembre, per la qual, a proposta de la Conselleria d’Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’integren en elcossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de catedràticsd’escoleoficials d’idiomei de catedràtics d’arts plàstiquei disseny als funcionaris dels cossos de professors d’ensenyament secundari, professors d’escoleoficials d’idiomei professors d’arts plàstiques idisseny que tenereconeguda la condició de catedràtics en els seus respectius cossosi tots els funcionaris d’aquesta ordre ingressaren al cos de catedràtics amb els corresponents efectes des del 13 de gener de 2003.

El llistat de catedràtics (232 docents) es publicà a l’Ordre ECI/3869/2007, de 12 de desembre esmentada, essent la seva situació en el moment de la publicació, curs 2007-2008:

– 190 catedràtics en servei actiu

– 17 catedràtics en excedència en altres cossos

– 24 catedràtics jubilats

– 1 catedràtic mort

Revisat l’estat del llistat dels catedràtics (232 docents) de l’Ordre ECI/3869/2007 esmentada, la situació de l’actual curs 2022-2023 ha sigut la següent:

– 4 catedràtics en servei actiu (2 de Llengua i literatura catalanes, 1 de Matemàtiques i 1 de Física i química)

– 2 catedràtics en excedència en altres cossos

– 226 catedràtics jubilats o morts

Des de SIAU fem la següent proposta:

Per tal que tots els docents del cos de professors d’ensenyament secundari, d’escoles oficial d’idiomes, d’arts plàstiques i disseny i música i arts escèniques amb vuit anys d’antiguitat de funcionari de carrera puguin accedir als diferents cossos de catedràtics i tenir accés a la millora de la seva carrera professional que els hiha estat negada en els darrers vint-i-cinc anys, proposem una oferta progressiva fins a arribar al 25% del màxim del 30% de les places de funcionaris de carrera del cos de professors d’ensenyament secundari, d’escoles oficial d’idiomes, d’arts plàstiques i disseny i música i arts escèniques de cada especialitat als respectius cossos de catedràtics.

A causa de l’actualització i supervisió dels mèrits dels concursos de trasllats incorporats al Portal del Personal durant els darrers anys, ens trobam que les dades dels aspirants ja estan incorporades als fitxers de l’administració, per la qual cosa, no seria molt costós, en temps i recursos, poder treure convocatòries de catedràtics.

Possible calendarització per arribar al 25% de catedràtics:

2023: oferta per arribar al 5% de places per al cos de catedràtics d’ensenyament secundari de totes les especialitats.

2024: oferta per arribar al 5% de places per al cos de catedràtics d’escoles oficial d’idiomes, d’arts plàstiques i disseny i música i arts escèniques de totes les especialitats.

2025: oferta per arribar al 10% de places per al cos de catedràtics d’ensenyament secundari de totes les especialitats.

2026: oferta per arribar al 10% de places per al cos de catedràtics d’escoles oficial d’idiomes, d’arts plàstiques i disseny i música i arts escèniques de totes les especialitats.

2027: oferta per arribar al 15% de places per al cos de catedràtics d’ensenyament secundari de totes les especialitats.

2028: oferta per arribar al 15% de places per al cos de catedràtics d’escoles oficial d’idiomes, d’arts plàstiques i disseny i música i arts escèniques de totes les especialitats.

2029: oferta per arribar al 20% de places per al cos de catedràtics d’ensenyament secundari de totes les especialitats.

2030: oferta per arribar al 20% de places per al cos de catedràtics d’escoles oficial d’idiomes, d’arts plàstiques i disseny i música i arts escèniques de totes les especialitats.

2031: oferta per arribar al 25% de places per al cos de catedràtics d’ensenyament secundari de totes les especialitats.

2032: oferta per arribar al 25% de places per al cos de catedràtics d’escoles oficial d’idiomes, d’arts plàstiques i disseny i música i arts escèniques de totes les especialitats.

Quant a la valoració dels mèrits

Consideram molt important valorar, en primer lloc, la formació i experiència complementària i, per altra, la mateixa activitat docent, de tal manera que haver fet molts d’anys de docent o haver estat membre de l’equip directiu no siguin mèrits suficients per accedir al cos de catedràtics. Igualment, caldria una revisió acurada dels mèrits valorats a les distintes comunitats autònomes i consensuar amb els docents d’aquí un barem específic pel nostre territori. 

Festival de besades entre “sindicalistes” i “polítics”

Notícia d’IB3 (07-03-2023)

Des de SIAU ens sentim orgullosos de no haver estat còmplices en l’intent de blanquejar la nefasta gestió procedent de l’actual Conselleria d’Educació ni d’haver participat del festival de besades d’avui entre «sindicalistes» i «polítics», que fins i tot IB3, televisió pública de les illes, ha retransmès.

El posicionament dels vuit sindicats amb representació a les illes respecte al segon Acord marc (després de l’incompliment del primer) ha estat el següent:

– Sindicats que hi han donat suport: STEI, ANPE, UOB, UGT, CCOO i Alternativa (6 sindicats)

– Sindicat que no hi ha donat suport: SIAU (1 sindicat)

– Sindicat que no s’ha pronunciat: CSIF (1 sindicat)

A aquest acord, vist com s’ha cuinat, li auguram un desenllaç encara pitjor que l’anterior, el del 2015.

SIAU considera paper banyat el nou Acord marc

SIAU no participarà a intentar vendre a la comunitat educativa un nou Acord marc, un acord que ha estat cuinat in extremis, a poques setmanes vista d’unes eleccions polítiques. Què s’ha estat fent durant tots aquests anys per millorar l’educació d’aquestes illes? A què venen aquestes presses just al final de la legislatura si encara no s’ha complit l’anterior Acord marc que es va signar? Aquestes presses responen principalment a tres motius:

· El primer és electoralista. Ens trobam a les portes d’unes eleccions polítiques, fet que obliga al PSIB-PSOE i als seus sindicats a tancar un acord a correcuita, encara que després no es compleixi, com va passar amb l’anterior acord. Tant és si els pressuposts de la comunitat autònoma ja fa temps que estan tancats i aprovats, com tampoc importa si prèviament no s’han emès els corresponents informes de l’administració sobre la viabilitat jurídica i econòmica, entre altres passes imprescindibles abans de donar el vistiplau a qualsevol acord. Tanmateix, passades les eleccions poc importarà tot això.
· El segon és desmobilitzador. Actualment, hi ha un gruix de professorat molt descontent que, al marge dels sindicats, ha estat protestant i sortint al carrer de manera continuada per una sèrie de reivindicacions que, curiosament, no es mencionen a l’esborrany definitiu. Un nou Acord marc pot contribuir a la desmobilització, que és el que també cerquen els que defensen que se signi. I d’aquesta manera silenciar les veus discordants.
· El tercer és blindar privilegis. Aquest és el més important per la Conselleria i els seus sindicats, i respon únicament a la preocupació davant la possibilitat de perdre els seus privilegis a les eleccions de maig. Hem de tenir present que aquests darrers vuit anys no només hi ha hagut un augment molt significatiu d’alts càrrecs, assessors, ATDs…, sinó també d’alliberats sindicals. En el cas dels alliberats sindicals aquests no han aturat d’augmentar a través de la creació de grups de treball «fantasma» que després no duien a terme les corresponents reunions. Això sí, cap dels sindicats, que actualment hi ha a la mesa sectorial i se n’aprofiten, ha posat el crit al cel. Han fet silenci absolut, com si la cosa no anés amb ells mentre en poguessin treure profit. A aquest nou Acord marc s’hi especifica la creació de més comissions i grups de «treball»: un grup de treball per revisar el catàleg de malalties professionals, una subcomissió de seguiment específica en relació amb els plans d’infraestructures i una comissió mixta de seguiment i coordinació; per si aquests darrers vuit anys no s’havien creat suficients comissions i grups de treball «fantasma» a canvi de regalar més alliberats als sindicats i d’aquesta manera mantenir-los contents. Està clar que pel que interessa sempre hi ha pressupost.

Per SIAU aquest nou Acord marc és paper banyat, amb l’excepció del profit que en trauran els sindicats que el signin i el mateix PSIB-PSOE (només en cas de continuar ocupant la Conselleria després de les eleccions de maig). Centrant-nos en el redactat de l’esborrany final, hem observat com es pretén aprovar una carrera professional insultant que està anys llum del que cobra de mitjana un treballador públic del grup C1, i ja no en parlem del que cobra un del grup A1 o A2, parlam d’una diferència anual de mils d’euros. Això sense oblidar que encara no hem recuperat el 2,9% sencer que ens varen retallar a les nostres nòmines. D’altra banda, no s’inclou cap solució concreta pel professorat tècnic d’FP que han tret al carrer. Es torna a fixar un màxim de 18 hores lectives a Secundària, quan això es continua incomplint des de l’Acord marc de 2015. I per a més inri, se’ls hi ocorr la brillant idea de proposar anar a 18,5 hores lectives al curs 2023-2024. A més, no es facilita la conciliació familiar, ja que entorn dels problemes en matèria d’habitatge no es concreta cap solució factible. Del redactat final també crida molt l’atenció com es parla de negociar criteris que ja venen imposats per sentència judicial, com ara els permisos retribuïts per assumptes propis a tot el personal docent. Ens demanam quin sentit pot tenir negociar quelcom que ja s’ha guanyat en els jutjats. Veure per creure! Tot això sense profunditzar en la multitud de punts de la «taula reivindicativa» que les respectives Permanents de les Juntes de Personal varen aprovar i ara ni apareixen en aquest acord: rebuig del desplegament normatiu dels perfils educatius, augment i millora en la qualitat de la formació per al professorat, increment del pressupost d’educació, abonament (sense més demora) de totes les pujades salarials que encara resten pendents, rebuig del ROC (que no incorpora cap esmena de la part social), actualització i revisió anual del complement d’insularitat, recuperació de l’estiu per al professorat interí, equiparament dels permisos i llicències entre els funcionaris de carrera i els interins, solució a les mancances informàtiques que es produeixen contínuament en els tràmits de la Conselleria d’Educació, dignificació de la tasca docent i empoderament del professorat, respecte a la llibertat de càtedra, etc. Aviat sabrem si els sindicats consentiran anar en contra del que demana la comunitat educativa o si, per contra, rectificaran i se situaran al costat dels treballadors. Fins dimarts encara hi són a temps a fer un canvi de rumb.

SIAU no va néixer per dedicar-se a prendre el pèl a la gent, ni per participar d’un circ esperpèntic al servei d’uns grupuscles que subestimen la intel·ligència del professorat. Consideram que al col·lectiu docent i a la ciutadania en conjunt se’ls ha de parlar clar, amb sinceritat, explicant-los les coses tal com són, com funcionen i per què es fan d’una o d’altra manera. La realitat pot agradar més o pot agradar menys, però és imprescindible, per poder avançar i millorar, que els i les docents la coneguin.

SIAU compleix el seu primer any de vida des de la seva constitució el dia 28 de febrer de 2022

Avui és un dia molt especial, SIAU celebra el seu primer aniversari des de la seva constitució el dia 28 de febrer de 2022. Deixam enrere un any frenètic que ha donat per molt. Un any que ens ha aportat un aprenentatge molt valuós, experiències molt enriquidores, importants victòries i conèixer gent esplèndida.

Les persones que iniciàrem aquest nou projecte, ho férem carregats d’il·lusió i amb el convenciment que és possible fer les coses de manera diferent i digna, pensant en el bé col·lectiu i en construir una educació vertaderament de qualitat que estigui al servei dels seus professionals, els i les docents. Les eleccions del passat mes de desembre varen ser una primera prova de foc que superàrem amb escreix, obtenint representació a totes les illes i situant-nos com a tercera força més votada de les Illes Balears. Ara hem iniciat una nova legislatura que, sent conscients que no ens ho posaran fàcil, ens engresca a continuar batallant a favor dels drets sociolaborals de tots i totes. Com sabeu, fa escassos dies rebíem les claus del nostre primer local sindical i, prompte, inaugurarem nous locals sindicals, repartits entre les distintes illes, que ens ajudaran a estar encara més a prop del professorat. Seguim!

SIAU rep les claus del local sindical de Mallorca

Imatge d’una de les taules del local sindical de SIAU

Des de SIAU ens alegram que finalment la Secretaria General, sota les ordres de Tomeu Barceló, avui ens hagi fet entrega de les claus del nostre local sindical de Mallorca, en compliment de l’article 8.2 c), LOLS, que reconeix el dret (sense perjudici del que s’estableixi mitjançant conveni col·lectiu) de les seccions sindicals dels sindicats més representatius i dels que tinguin representació als comitès d’empresa i als òrgans de representació que s’estableixin a les administracions públiques o compten amb delegats de personal a “la utilització d’un local adequat on puguin desenvolupar les seves activitats en aquelles empreses o centres de treball amb més de 250 treballadors”.

Avui, quan se’ns han entregat les claus, hem pogut acabar de constatar la diferència abismal de tracte i acatament de la llei que observam entre distints departaments de la mateixa Conselleria d’Educació. Mentre que la Secretaria General, que gestiona el tema dels locals sindicals, té clara la llei i no s’ha plantejat en cap moment vulnerar la nostra llibertat sindical, la Direcció General de Personal Docent, sota les ordres de Rafaela Sánchez, encara no ens ha descongelat els recursos humans als quals tenim dret per mandat electoral. Ara com ara continua volent aplicar, per primera vegada després de dues legislatures senceres, un Acord del Consell de Govern de l’any 2006 que roman suspès i que no diu el que ells volen fer creure; entenem que amb la finalitat de mantenir el crèdit horari a aquells sindicats que s’han desplomat, a costa de robar-nos quasi un any del nostre mandat electoral. Hem d’insistir que aquest criteri mai s’havia aplicat en vuit anys. Un escàndol antidemocràtic sense precedents a les Illes Balears. Us imaginau que per maig hi hagués un canvi de color en el Govern i robassin quasi un any del mandat electoral al nou Govern? I això no és tot. Hi ha molt més a dir d’aquest tema, però en aquests moments ens hem d’esperar, ja que s’haurà d’acabar de tractar en profunditat en els tribunals de justícia. En tot cas, ara que disposam d’un local sindical sense recursos humans (ni tan sols a mitja jornada), us pregam que si ens voleu visitar, abans concerteu una entrevista amb nosaltres i acordaríem dia i hora per dur a terme la trobada. Ens localitzareu al carrer de Gregorio Marañón 3, Palma. Us informam que quan entreu dins l’edifici heu d’agafar el passadís fins al fons a mà dreta, i allà estarem.

Com a reflexió final, destacar que SIAU sap valorar quan la gestió es fa com toca (com ha estat, almenys fins ara, el cas de la Secretaria General) i quan es fa de manera nefasta (com és el cas de la Direcció General de Personal Docent). A veure si els darrers agafen mostra dels primers!

SIAU condemna l’actitud hipòcrita de la Conselleria d’Educació i dels seus sindicats

Notícia del Diario de Mallorca (18-02-23)


Des de SIAU no tolerarem que la Conselleria i els seus sindicats qüestionin i amenacin als docents que s’han apuntat a més d’una especialitat: siguin 20, 30, 70 o més de 100 (com ha estat també el cas d’un docent de les illes). També expedientaran als seus alliberats i ATDs que han fet el mateix? Les normes dels processos d’estabilització se saben de molt abans de la publicació de les llistes provisionals d’admesos, i tots els sindicats que en el seu moment les varen tractar en mesa hi varen estar ben d’acord, no mostraren cap mena d’oposició. Només es varen dedicar a posar excuses barates del tipus: això ens ve de Madrid, no podem fer res encara que governi el mateix partit polític al govern central, etc. Bé que ha interessat pressionar al professorat perquè desembutxaqués una milionada d’euros i s’apuntés al que fos, com perquè ara ens venguin amb aquestes, amb amenaces d’obrir expedients per complir la seva pròpia normativa i accedir a fer el que han estat demanant de manera insistent. Jutjar a companys docents, sense conèixer els motius reals de les seves accions, en comptes dels que han votat a favor d’aquestes normes i no es varen queixar en el seu moment, o dels que les han redactades, ens sembla d’acudit i un intent a la desesperada d’intentar dividir al col·lectiu d’interins poques setmanes abans d’unes eleccions polítiques. Està clar que la mobilització al carrer no els interessa i cerquen qualsevol excusa per rompre aquesta unitat.

SIAU porta des del seu naixement denunciant constantment el que passaria en aquest concurs, com també vàrem informar repetides vegades i de manera pública, una de les darreres va ser a la nostra publicació del passat 18 de gener, que hi havia persones que s’havien gastat molts de doblers a tall de crítica i denúncia contra un sistema que no té ni cap ni peus, entre altres motius que ens semblen completament legítims. Intentar desprestigiar a companys docents per això, no només ens sembla ridícul sinó que també ho consideram caure en el joc de la Conselleria i els seus sindicats, que és el que ara mateix els interessa. Basta aturar-se a pensar perquè les queixes i les amenaces venen ara i no l’any passat quan es va donar el vistiplau a aquesta aberració legal.

Per acabar, volem fer un advertiment clar a la Conselleria: des del nostre sindicat proporcionarem assessorament i ajuda gratuïta a qualsevol docent que se li intenti expedientar pel simple fet de complir amb l’absurda normativa que se’ns ha imposat.

Publicat el ROC amb l’oposició de tots els sindicats docents

Avui, s’ha publicat en el BOIB el nou Reglament Orgànic de Centres (vegeu l’enllaç), amb el que tornam moltes passes enrere dins l’ensenyament públic. És insultant que es publiqui en el BOIB un document que té el rebuig de tots els sindicats (en el seu moment, quan va passar per mesa, ni una sola organització hi va votar a favor). Un document que imposa experiments metodològics que no tenen estudis mínimament seriosos al darrere, que obri la porta als perfils «no justificats» per poder col·locar amistats a dit dins l’empresa pública, que facilita l’explotació dels treballadors públics a través d’una permanència imposada per fer activitats del tot improductives i absurdes, que dona més poder als que estan dins dels despatxos en comptes d’empoderar als claustres, que potencia encara més la precarització laboral…

Evidentment, SIAU rebutjam aquest document insultant, que no és més que una altra mostra de provocació cap al professorat.