Atenció, docents majors de 55 anys!

Recordau que abans del 20 de març podeu acollir-vos a una de les següents mesures:

1. Reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions. Una vegada aplicada la reducció de jornada, es pot substituir un període lectiu setmanal per qualsevol de les funcions a les quals fa referència l’apartat següent.

2. Substitució, per altres activitats sense disminució retributiva, d’acord amb les següents opcions en funció de la disponibilitat del centre, degudament justificada, i respectant la preferència del docent sempre que sigui possible:

a) 1 període lectiu + 2 complementaris (CHL: compensació hora lectiva).
Substitució per altres activitats d’un període lectiu setmanal i compensació de dos períodes complementaris de no permanència al centre.
b) 2 períodes lectius + 1 de complementari (CHL).
Substitució per altres activitats de dos períodes lectius setmanals i compensació d’un període complementari de no permanència al centre.
c) 3 períodes lectius.
Substitució per altres activitats de tres períodes lectius setmanals.

S’ha de procurar que les activitats substitutives dels períodes lectius no siguin d’atenció directa a un grup d’alumnes. La direcció del centre les assignarà d’entre: guàrdies de biblioteca, suport a l’equip directiu, programa de reutilització de llibres de text, suport a les tasques administratives del centre, etc.

Els períodes de compensació d’hores lectives (CHL) es podran assignar sempre que quedin garantides les reunions de coordinació docent i s’han de col·locar, sempre que sigui possible, al principi o al final de la jornada laboral.

El requisit perquè un docent pugui acollir-se a qualsevol d’aquestes mesures serà haver complert els 55 anys d’edat o més fins al 31 de desembre del curs escolar en què es vol gaudir d’aquestes mesures.

La sol·licitud, segons model que adjuntam, s’ha de presentar a la secretaria del centre de destinació per al qual se sol∙licita, amb caràcter general, abans del 20 de març. El director del centre, abans del 15 d’abril ha d’introduir al programa de gestió GestIB la relació de persones que han fet la sol·licitud i arxivar aquestes sol·licituds a la secretaria del centre, en l’expedient del docent.

Pel que fa als docents que s’incorporin al mes de setembre al centre educatiu, la direcció intentarà aplicar aquesta reducció i, si per raons d’organització del centre no fos possible, es compensarà amb CHL al principi o al final de la jornada laboral.

El docent que comparteix dos o més centres haurà de sol·licitar la substitució per altres activitats sense disminució retributiva en el seu centre d’adscripció.

Per acabar, des de SIAU volem recordar que tots els docents, indistintament de la relació contractual que tingueu, teniu dret a accedir a les mesures exposades.

Model a emplenar per registrar a la secretaria del centre de destinació per al qual se sol∙licita (versió docx i PDF):

SIAU es reuneix amb MUFACE per tractar la privacitat i la recepta electrònica, que aviat s’implantarà a les Illes Balears

Representants de SIAU reunits amb el director provincial de MUFACE a les Illes Balears

Aquesta setmana SIAU s’ha reunit amb el director provincial de MUFACE a les Illes Balears, el Sr. Marcos Cobo, per traslladar-li les deficiències detectades en els serveis que reben els funcionaris de carrera, així com una sèrie de demandes imprescindibles que ens equipararien, quant a millores sociolaborals, amb la resta de treballadors públics.

Pel que fa a la nostra reclamació d’implantació de la recepta electrònica, se’ns ha informat, en exclusiva, que pròximament es materialitzarà, fet que celebram. S’ha previst que dimarts vinent, dia 27 de febrer, tengui lloc l’acte oficial on se signaria la introducció de la recepta electrònica per a totes les entitats que presten assistència sanitària concertada als mutualistes. Un avanç crucial del qual ara us podem informar, després del caramull de dècades passejant, per amunt i per avall, el talonari en paper. A la fi, milers d’afiliats a MUFACE es podran beneficiar d’aquest salt qualitatiu. No obstant això, volem remarcar que encara que l’acte oficial de signatura es dugui a terme el 27 de febrer, caldrà esperar un marge de temps per veure materialitzada aquesta millora i deixar d’emprar, finalment, el talonari físic. 

Durant la reunió hem parlat de l’imprescindible que és que MUFACE es modernitzi i s’adapti a l’era digital. Avui en dia no tenia gaire sentit que es continués usant el talonari físic de receptes. MUFACE s’ha d’adaptar als nous temps i ha de facilitar la tasca al funcionariat, evitant quedar-se estancat en el passat. En ple segle XXI és positiu que els talonaris físics es puguin substituir per la recepta electrònica. 

Actualment, els i les docents sotmeses al règim de mutualitat general dels funcionaris civils de l’Estat (MUFACE) els hi correspon presentar a la Conselleria d’Educació el corresponent document mèdic justificatiu quan es troben en situació de baixa per incapacitat temporal; tot el contrari del que passa amb la resta de treballadors públics que no hi pertanyen i, per tant, no se’ls obliga a presentar cap documentació. En aquest darrer cas és l’Institut Nacional de la Seguretat Social (l’INSS) qui directament s’encarrega de comunicar a l’empresa que el treballador es troba de baixa. Altrament, en els comunicats mèdics de baixa del professorat que pertany a MUFACE, el doctor/a  especifica, sobre el model oficial a emplenar per a l’empresa, quin és el diagnòstic del pacient. Ho fa a través d’un codi al qual l’empresa té accés i que, sense cap mena de dubte, no garanteix la privacitat dels i les mutualistes. Sense anar més enfora, és suficient en fer una simple recerca del codi esmentat a través de qualsevol navegador d’Internet o accedir directament al web del Ministeri de Sanitat i visualitzar el “Manual de Codificació CIE-10-ES diagnòstics” per poder conèixer, en pocs segons, quina malaltia té el funcionari en qüestió. Tenguem present que totes les persones tenen dret a què se’ls respecti el caràcter confidencial de les dades referents a la seva salut, i al fet que ningú pugui accedir a elles sense prèvia autorització emparada en la llei. Des de MUFACE se’ns ha recordat que existeix un model que ve regulat per un Reial decret estatal i que escapa de les seves competències. Des de la nostra formació sindical volem deixar clar que continuarem insistint perquè finalment quedi garantida la confidencialitat de tots els mutualistes. Pensam lluitar-ho des de distints fronts. 

Finalment, li hem explicat al Sr. Cobo que els funcionaris de carrera de Menorca, Eivissa i Formentera no disposen d’oficines físiques de MUFACE, havent de contactar-hi telefònicament o per correu electrònic. Consideram que s’haurien de cercar vies per proporcionar a la resta d’illes els mateixos serveis presencials dels quals disposen els i les docents amb residència a Mallorca.

Des de MUFACE se’ns ha donat resposta a bona part de les qüestions que hem plantejat i se’ns ha facilitat informació d’interès. Hem sabut que hi ha prop de 600 docents que des de l’1 de setembre de 2023 no han donat d’alta les seves dades de contacte (per exemple, el número de telèfon) i, conseqüentment, MUFACE està tenint problemes a l’hora de contactar amb elles. Raó per la qual, seria convenient contactar amb la Mutualitat i facilitar-los les dades personals; recomanam fer-ho a través de la Seu electrònica de MUFACE i actualitzar la informació. Així i tot, al llarg d’aquests dies, s’intentarà que la totalitat d’aquests docents rebin una notificació per recordar-los que han de fer el corresponent tràmit per facilitar les seves dades personals. Se’ns ha explicat que d’aquesta manera es podrà dur a terme qualsevol comunicació, com ara la notificació d’incidències. 

A SIAU som conscients que en alguns aspectes començam a avançar, com en l’exemple de la implantació de la recepta electrònica.  Però, encara en queden d’altres que requereixen lluita sindical i persistència: que es garanteixi la privacitat dels afiliats a MUFACE, agafar consciència sobre què implica la insularitat, la necessitat d’augmentar la cartera dels serveis i adaptar-se als nous temps digitals, etc. No dubteu que picarem pedra de valent per tal de fer-los tots efectius!

Europa estira les orelles a l’Estat espanyol i convida a fer fixos els interins que encara estan en frau de llei

Seu del TJUE

El Govern espanyol i l’Administració pública acaben de rebre un fort cop provinent de Luxemburg, concretament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que considera que la legislació espanyola no inclou mesures en les administracions públiques per prevenir i, si és el seu cas, sancionar l’abús de temporalitat. Per tant, Espanya estaria incomplint l’Acord Marc europeu sobre el treball de duració determinada, referint-se als treballadors públics interins. L’Estat espanyol no ha fet els deures i ara rep una bona estirada d’orelles provinent d’Europa, convidant-lo a atorgar la fixesa als treballadors que encara romanen en frau de llei.

El TJUE avui ha afirmat que a falta de mesures adequades en el Dret nacional per a prevenir i, si és el cas, sancionar els abusos derivats de la utilització successiva de contractes temporals, inclosos els contractes indefinits no fixos prorrogats successivament, la conversió d’aquests contractes temporals en contractes fixos pot constituir una solució.

Correspon, si és el cas, al tribunal nacional modificar la jurisprudència nacional consolidada si aquesta es basa en una interpretació de les disposicions nacionals, fins i tot constitucionals, incompatible amb els objectius de la Directiva europea. El TJUE també ha deixat clar que s’oposa a una normativa nacional que estableix la convocatòria de processos de consolidació de l’ocupació temporal mitjançant convocatòries públiques per a la cobertura de les places ocupades per treballadors temporals, entre ells els treballadors indefinits no fixos, quan aquesta convocatòria és independent de qualsevol consideració relativa al caràcter abusiu de la utilització de tals contractes de durada determinada. Una afirmació molt interessant que contradiu el discurs que des de la Conselleria d’Educació s’ha transmès durant els darrers anys, quan afirmava que els processos de consolidació de l’ocupació temporal mitjançant convocatòries públiques per a la cobertura de les places ocupades per docents en frau de llei era més que suficient per resoldre la problemàtica i complir amb la Directiva europea. I no menys important és el tema de la famosa indemnització de la qual s’ha estat parlant darrerament, ja que des de Luxemburg es critica tal indemnització prevista per aquells treballadors en abús i que es quedin fora feina, pel fet que no s’ajusta a la normativa comunitària «quan l’abonament d’aquesta indemnització per extinció de contracte és independent de qualsevol consideració relativa al caràcter legítim o abusiu de la utilització d’aquests contractes». Així doncs, les indemnitzacions no resulten adequades per a sancionar degudament la utilització abusiva i eliminar les conseqüències de l’incompliment del Dret de la UE; ni és efectiva ni és dissuasiva.

Des de SIAU sol·licitam que la Conselleria d’Educació informi el professorat com pensa aplicar la sentència d’avui del TJUE que convida Espanya a fer fixos als treballadors que es troben en frau de llei i quina mesura «efectiva i dissuasiva» pensa aplicar.

La Conselleria d’Educació i Universitats suprimeix l’Equip DINAMICAT el mateix dia de la compareixença del conseller

Avui apareix al BOIB l’eliminació de l’equip encarregat de la normalització lingüística als centres educatius, un fet que el conseller passà per alt en la compareixença que dugué a terme dijous passat, dia en què firmà la corresponent resolució, i que ens resulta molt rellevant. 

Segons el BOIB que avui s’ha publicat, el 12 de desembre de 2023 la cap del Departament de Primera Infància i Atenció a la Diversitat va enviar una nota interna en la qual indicava que com a conseqüència de la reestructuració de la Conselleria d’Educació i Universitats en el canvi de legislatura, es va crear el Servei de Normalització Lingüística i Participació Educativa, que entre d’altres funcions assumí les de l’Equip DINAMICAT i sol·licitava el tancament de l’Equip DINAMICAT. Demanam a la Conselleria d’Educació que ens informi si l’equip DINAMICAT aquests darrers mesos desenvolupava la tasca que tenia encomanada i també que ens confirmi si les funcions que li pertocava assumir les pretén mantenir. No volem que aquestes passin a adquirir un pes merament estètic.

Recordem que l’equip DINAMICAT, coordinat pel Servei de Normalització Lingüística i Formació, estava format per dos assessors del servei, un assessor de cada CEP territorial i dos assessors del CEP de Palma, preferentment de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística i tenia els objectius i funcions que determinen els apartats 2.1 i 2.3 de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de setembre de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de denominació específica de l’Equip d’Assessorament al Tractament de les Llengües a les Escoles (Equip ATLES) a Equip DINAMICAT i es modifiquen els seus objectius, composició i funcions (BOIB núm. 131, de 15 d’octubre). Concretament, els assessors d’aquest equip havien de dur a terme les accions associades a:

– Els programes FeC i FiC per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana.

– Els programes de formació intercentres per a la millora de la competència lingüística entre els centres d’educació primària i els de secundària al qual estiguin adscrits.

– El programa educatiu Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana.

– El programa educatiu Dinamitzadors lingüístics en llengua catalana.

– El programa educatiu Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts.

– Les formacions d’àmbit associades al PALIC.

– Les formacions d’àmbit o activitats puntuals de formació associades a continguts i metodologies d’aprenentatge de les competències lingüístiques.

– L’assessorament i coordinació dels coordinadors de normalització lingüística dels centres educatius.

Des de SIAU fem un advertiment, estarem vigilants per tal que aquest i altres canvis no vagin encaminats a fer retrocedir la presència de la llengua catalana dins els centres educatius de les nostres Illes.

8 de febrer, un dia molt preocupant i esperançador alhora

Avui, representants de SIAU hem estat presents tant a la sala verda del Parlament de les Illes Balears, per escoltar el conseller d’Educació, com també a l’Assemblea de Docents de les Illes Balears, per escoltar els docents. El 8 de febrer quedarà marcat al calendari com un dia molt preocupant alhora que esperançador perquè ha sortit a la llum pública part del que es vol fer i fórmules per fer-hi front. Des de SIAU volem tornar expressar que hi ha certes línies vermelles que no acceptarem que se sobrepassin. Vivim a unes illes amb una cultura i llengua pròpies que han de ser respectades, estimades i protegides. Qualsevol atac a les nostres arrels tendrà una resposta contundent.

No oblidam qui hi érem, qui hi estam i qui hi estarem

Fotografia d’arxiu de 16 de maig de 2023

Aquests dies observem atònits com alguns sindicats s’intenten penjar la medalla perquè la Conselleria ha acceptat que els docents d’FP que foren expulsats de la docència tornin a poder exercir amb el redactat de la nova convocatòria d’interins. Recordem que SIAU ha participat en diverses concentracions i actes, en els que fins i tot va intervenir la Policia Nacional (com us explicàrem el 16 de maig de 2023). Ho podeu comprovar, per exemple, en el següent enllaç: https://www.siau.cat/index.php/2023/05/16/la-policia-nacional-interve-a-les-concentracions-de-siau-i-informa-de-la-necessitat-que-la-conselleria-sassegui-a-dialogar-amb-nosaltres/

Així i tot, no podem tirar coets perquè encara esperam l’equiparament salarial dels docents del grup A2 respecte del grup A1. Almenys es podria pagar un complement a aquells docents que fent la mateixa feina continuen sent discriminats. Des de SIAU, continuarem exigint que es compleixin les promeses electorals. El que sí que tenen clar els companys nostres de formació professional és que aquells que els hi donaren l’esquena fins ara no seran qui els hi retornin els drets perduts. Per tant, no oblidam qui hi érem, qui hi estam i qui hi estarem. No serem nosaltres qui participem del postureig que alguns ara promocionen.

També, entorn dels canvis que ha sofert el barem de la nova convocatòria d’interins, queda clar que amb la nova regulació molts docents es veuran abocats a haver d’invertir en més cursos de formació permanent. En comptes de frenar el negoci d’alguns, es contribueix a potenciar-lo encara més. Un fet que es veia venir que passaria. Des de SIAU, som conscients que molts docents interins que abans arribaven al màxim de punts, ara per arribar-hi s’hauran de tornar a inscriure a cursos de formació permanent; fet que no hauria passat si la puntuació global s’hagués mantingut en 32. Per frenar aquest desgavell hi ha diverses solucions i cap d’elles passa per l’immobilisme o l’actual realitat.

Per acabar, no tot és negatiu. Hi ha aspectes que consideram són positius, com ara (a part dels canvis que han possibilitat que companys nostres puguin recuperar la seva feina), la incorporació de titulacions a l’annex 4 que eren de sentit comú que hi fossin o la creació d’una comissió per anar actualitzant l’annex 4 (comissió de la qual en podríem parlar extensament, però de moment no hi entrarem).

Afilia’t a SIAU!

Cerques un sindicat que de veres lluiti per tu quan et trobis davant d’una injustícia i que no es posicioni del costat de l’empresa? Doncs, fet un bon regal per començar aquest 2024 i afilia’t a SIAU per tan sols 35 € a l’any! Tenim la millor quota sindical de les Illes Balears. Cap sindicat, amb representació a totes les illes, és més econòmic que nosaltres. Afiliar-te a SIAU és molt senzill i ho podràs fer 100% de manera telemàtica a través del següent enllaç: https://www.siau.cat/index.php/afiliacio/

SIAU s’estrena en el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB)

Plenari del CEIB de dia 27 de novembre de 2023

Ahir va quedar constituït el nou CEIB, on els consellers i conselleres feren la presa de possessió i recolliren les corresponents credencials. El conseller d’Educació i Universitats va presentar els nous pressuposts per a l’any 2024 i respongué les preguntes que li férem.

Ara que oficialment SIAU forma part del CEIB, just un any després de la celebració de les eleccions sindicals, veim més necessari que mai poder afrontar diverses qüestions, com les que ahir ja plantejàrem al conseller. A la nostra intervenció demanàrem al Sr. Vera que no cedeixi a les pressions de certs grupuscles entorn de la llengua catalana i que es respectin els Projectes Lingüístics de Centre. Igualment, explicàrem que és necessari que s’arribi al 7% del PIB a la partida pressupostària d’educació, tal com recomana la UNESCO. No es poden tornar a repetir les imatges que hem vist de docents dormint dins cotxes perquè no troben un allotjament digne quan agafen una plaça; la problemàtica de l’habitatge encara és present. També explicàrem que és imprescindible dignificar la tasca docent i li demanàrem al conseller com pensava aconseguir-ho. És necessari que el nostre col·lectiu torni a recuperar el prestigi social que ha perdut. Recordem que la pandèmia de la COVID és molt recent i gran part del professorat quedà esgotat amb tot el que va implicar (sobretot més paperassa i impossibilitat de desconnexió). De les respostes del conseller arribàrem a la conclusió que al 7% del PIB que recomana la UNESCO no s’hi arribarà durant aquesta legislatura, també que hi ha un compromís per dur a terme una desburocratització i resoldre la problemàtica entorn de l’habitatge (més enllà que tot això s’acabi, o no, materialitzant). De la mateixa manera, ens va respondre que era imprescindible aprovar un Estatut del Docent per tal de poder dignificar la tasca del nostre col·lectiu i que no faran canviar els Projectes Lingüístics de Centre. Veurem si és cert o no, nosaltres insistim que no permetrem cap atac a la nostra llengua.

El Plenari va durar tres hores i quart, no obstant això, hi ha molts de temes importants que no es pogueren tractar. Des de SIAU som totalment conscients que els mesos que s’acosten seran més decisius que mai!

SIAU condemna els atacs feixistes que ha rebut durant la matinada d’avui la seu de l’STEI

Davant els atacs procedents del feixisme més ranci cal unitat. Des de SIAU volem recordar que no permetrem que s’ataqui a la llengua catalana dins l’àmbit de l’ensenyament de les Illes Balears. En aquests moments existeix un front comú de la comunitat educativa i atacs com els que han succeït durant la matinada d’avui no fan més que reforçar-lo. Condemnam les pintades vandàliques i transmetem el nostre suport al sindicat STEI.

Tots tenim memòria i recordam que va passar durant la legislatura d’en José Ramon Bauzá. No volem que es torni a un ambient de crispació per tal d’acontentar a certs grupuscles que l’únic que cerquen precisament és dividir-nos. Les idees s’han de defensar a través dels arguments i la paraula, no de la imposició i les salvatjades. Tanmateix, per més que s’ataquin seus sindicals, s’aprovin normes que rompin amb els consensos lingüístics de dècades i es cultivi la política de l’odi, no aconseguiran el seu objectiu principal. Som un poble amb una cultura, identitat i llengua pròpia que estimam, i les defensarem amb dents i ungles!

SIAU celebra que la Conselleria no hagi cedit davant de la segregació funcionarial que una minoria sindical pretenia imposar en el proper concurs de trasllats amb la finalitat de dividir als i les docents

Finalment, sembla que s’ha imposat el sentit comú i la Conselleria no ha acceptat que en el concurs de trasllats que aviat s’iniciarà s’imposi una segregació del funcionariat que separi els professionals entre bons i dolents, aptes i no aptes, de primera i de segona. La minoria sindical que ho proposava ha fracassat estrepitosament.

Des de SIAU fa temps advertírem que la divisió interessada que alguns han creat dins la comunitat educativa no beneficiava gens el nostre col·lectiu, sinó que el debilitava encara més. L’Administració i totes les forces sindicals sabem que hi ha una normativa que s’ha de complir. Que una minoria sindical intenti enganyar a una part del col·lectiu docent dient-los que és possible botar-se les regles de joc existents i canviar-les en aquestes alçades, ho consideram d’una falta de responsabilitat enorme. Als treballadors no se’ls ha d’intentar prendre el pèl d’aquesta manera tan barroera. És evident que els distints territoris no poden contradir les regles que actualment afecten el conjunt de l’Estat, igual que tampoc podien fer-ho amb el concurs extraordinari de mèrits que es va dur a terme. La legislació es pot canviar, però ha de ser seguint els canals establerts; els interessos particulars, que l’únic que fan és alimentar la divisió i crear falses expectatives, no poden passar per sobre de tot. 

Així doncs, celebram que la Conselleria no hagi acceptat aprovar una convocatòria il·legal de concurs de trasllats que, com advertírem, hauríem acabat impugnant davant la Justícia. I també celebram que la nostra proposta d’ampliar significativament les places que han de figurar a les plantilles orgàniques hagi estat acceptada.